Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

  Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Přijímací zkoušky


Požadavky k přijímací zkoušce na obor ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

 • Bakalářské studium
 • Navazující magisterské studium  Požadavky k přijímací zkoušce do bakalářského studia

  Povinnou součástí přijímacího řízení je Test studijních předpokladů (TSP), zahrnující 8 subtestů. Tyto subtesty ověřují specifické rysy myšlení nezbytné pro univerzitní studia. Uchazeč absolvuje tento test pouze jedenkrát s tím, že výsledek je relevantní pro všechna přijímací řízení na MU. Zařazení dalších součástí přijímacích zkoušek, jako jsou talentové zkoušky nebo oborové testy, je v kompetenci každé fakulty, stejně jako stanovení dalších kritérií úspěšnosti v přijímacím řízení. Test nepředpokládá žádné zvláštní znalosti, není doporučena speciální studijní literatura. Více informací na http://www.muni.cz/study/exam.html.


  V přijímacím řízení pro rok 2006/2007 na Filozofické fakultě MU v Brně bylo po vyhodnocení podaných přihlášek dodatečně rozhodnuto o tom, že pro bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura nebude konána o b o r o v á přijímací zkouška.

  Uchazeči o studium budou v tomto přijímacím řízení hodnoceni pouze podle výsledků testu studijních předpokladů.

  Důvodem tohoto rozhodnutí je poměr podaných přihlášek ke studiu tohoto oboru a předpokládaného počtu uchazečů, kteří by ke studiu mohli být přijati.

  Nahoru


  Požadavky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

  Přijímací zkouška má pouze písemnou formu. Vyžadují se znalosti v rozsahu tematických okruhů k bakalářské zkoušce z českého jazyka a literatury.


  Tematické okruhy z českého jazyka

  1) fonetika a fonologie češtiny
   fonetika, její náplň a cíle práce
   fonologický aspekt zkoumání procesu komunikace
   vokalické a konsonantické fonémy a jejich alofony
   zvukové členění výpovědi
   ortoepie, ortofonie
  2) morfologie
   slovní druhy – charakteristika podle různých kritérií
   přechody mezi slovními druhy
   pád jmen a role předložek
   rod a životnost
   číslo
   uspořádání deklinačního systému
   vývojové tendence v deklinaci substantiv
   hlavní významové skupiny adjektiv, jejich morfologie, jmenné tvary
   syntaktické a morfologické vlastnosti zájmen
   syntaktické a morfologické vlastnosti číslovek
   finitní a nefinitní tvary sloves, přechodníky, jejich minulost a přítomnost
   osoba a číslo
   vid a čas
   slovesný rod, způsob
   uspořádání konjugačního systému, slovesný kmen
   vývojové tendence v konjugaci
   adverbia a předložky
   přechody mezi neohebnými slovními druhy
   citoslovce a částice
   morfematická analýza, morfonologické alternace, morfologická stavba substantivních, adjektivních a slovesných tvarů
   morfologické varianty a dublety z hlediska jejich distribuce a kodifikace
  3) tvoření slov
   typy významových změn při tvoření slov
   formální postupy při derivaci; struktura odvozeného slova
   vlastnosti slovotvorných prefixů a sufixů
   kompozice, významové změny
   kritéria dělení kompozit
   desubstantivní substantiva
   deverbální substantiva
   deadjektivní substantiva
   substantivní názvy okolností
   desubstantivní adjektiva
   deadjektivní adjektiva
   deverbální adjektiva
   adverbializace - desubstantiva
   adverbia z ostatních slovních druhů, včetně deadverbií
   slovotvorba a zájmena, číslovky
   slovotvorná třída/kategorie, slovotvorný typ, slovotvorné hnízdo, slovotvorná synonyma
   slovotvorný a lexikální význam, lexikalizace
  4) syntax
   valence
   jednotlivé větné členy, výrazová a funkční charakteristika
   hierarchizace větné propozice
   syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich realizace
   klasifikace souvětí
   aktuální větné členění
   negace
   nominální skupina
  5) lexikologie
   lexikologie, předmět zájmu, členění, blízké disciplíny
   onomaziologie a sémaziologie
   jednotky lexikální roviny jazyka
   frazém-idiom, frazeologie a idiomatika
   autosémantika a synsémantika
   apelativa a propria
   termín, terminologie
   přenesená pojmenování
   lexikální význam a jeho složky
   metody popisu lexikálního významu
   významová vágnost
   významové vztahy (synonymie, opozitnost, hyperonymie – hyponymie)
   polysémie a homonymie
   slovní zásoba, její vrstvy, vývojové proměny, současné vývojové tendence
   lexikografie
   typologie slovníků
   výkladový slovník češtiny – historie a současnost
  6) stylistika
   klasifikace stylů - různé způsoby a kritéria
   funkční styly - obecná charakteristika (způsob vymezování, možný počet f. s., stylové normy jednotlivých f. s.)
   slohotvorní činitelé
   funkční dichotomie a dichotomie formy, jejich projevy v různých typech textů
   základní slohové postupy
   stylová acharakteristika výrazových prostředků
  7) historie jazyka od praslovanštiny
   slovanské jazyky a jejich přehled
   praslovanština, její časové a teritoriální vymezení
   nářeční štěpení praslovanštiny
   staroslověnština
   nejdůležitější staroslověnské památky
   hláskosloví a morfologie staré češtiny
   analýza jednodušších staročeských textů
  8) obecně teoretické otázky
   jazykověda, její členění, metodologické postupy
   fylogeneze a ontogeneze jazyka
   klasifikace jazyků
   teorie jazykového znaku
   langue - parole, jazyk jako hierarchický systém, paradigmatické a syntagmatické vztahy
   komunikační model, jazykové funkce
   teritoriální a sociální stratifikace národního jazyka, nástin českých dialektů, problematika obecné češtiny
   úzus, norma, kodifikace
   strukturalismus – základní obrysy
   pragmatický obrat v jazykovědě – základní obrysy
  9) znalost významných osobností vývoje české jazykovědy

  9) znalost základní literatury oboru a nejdůležitějších periodik

  Nahoru


  Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


  NAVRCHOLU.cz