Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
  Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Projekty


OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0039, 2012–2014
Mezi bohemistikou a informatikou. Inovace vysokoškolské výuky češtiny v kontextu počítačového zpracování jazyka (INOVA.CZ)
hlavní řešitel:Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D.
garant projektu:doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.


GAČR 406/11/0294, 2011 - 2015
Nový encyklopedický slovník češtiny online
hlavní řešitel:prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
stránky projektu 


GAČR 406/11/P082, 2011 - 2013
Výzkum toponymie vybraných oblastí Moravy
hlavní řešitel:Mgr. Michaela Čornejová, Ph.D.


GAČR P406/10/0875, 2010 - 2012
Soukromá korespondence 20. století. Rozšíření korpusových zdrojů, nové možnosti lingvistického využití
hlavní řešitel:doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.


GAČR, 406/10/1454, 2010 - 2012
Jesličky, staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658) - mezioborově koncipovaná kritická edice
hlavní řešitel:Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
spoluřešitel:Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. (Etnologický ústav AV ČR)


Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) (53p7) 56p4, 2009 - 2011
Soudobá přísloví a idiomatická rčení v České republice a Rakousku / Sprichwörter und idiomatische Redewendungen der Gegenwartssprache in Österreich
řešitelé:Mgr Hana Sodeyfi (Universität Wien)
 PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.


GAČR, 405/09/0677, 2009 - 2011
Formální přístupy k verbální prefixaci a vidu v současné češtině
hlavní řešitel:Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
spoluřešitel:PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (Ústav jazykovědy FF MU)


MSM0021622435, 2007 - 2011
Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
řešitel:doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (Ústav klasických studií FF MU)
spoluřešitelé:prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
 Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.


LC546, 2005 - 2011
Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
řešitel - koordinátor projektu:PhDr. Helena Karlíková, CSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR)
spoluřešitelé:prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
 PhDr. Karel Komárek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
- stránka projektu
- Elektronická bibliografická databáze
 Ukončené projekty:

 • CZ.1.07/2.2.00/07.0254, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  2009 - 2011: Čeština pro praxi
  – spoluřešitel:PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.

 • Aktion Österreich-Tschechische Republik (MŠMT) č. 44p3
  2006 - 2008: Klíč k učebnici češtiny. Tschechisch – Faszination der Vielfalt / Čeština – fascinující svou rozmanitostí
  Klíč k učebnici + CD pro studující z německy mluvících zemí

  – řešitelé: Mgr Hana Sodeyfi (Universität Wien), PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.
  – kniha vydána 2008 v nakladatelství Harrassovitz (ve spolupráci s nakl. Host)

 • GAČR č. 405/05/P256
  2005 - 2007: Jungmannova Slovesnost v kontextu moderní české stylistiky
  – řešitel: Mgr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
  – rukopis předán do nakladatelství

 • GAČR č. 405/03/0377
  2003 - 2005: Možnosti a meze gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu

 • GAČR č. 405/03/1418
  2003 - 2005: Dějiny české jazykovědné bohemistiky
  - kniha Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (editoři: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Večerka, DrSc., Dr. h. c., prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.) vyšla v nakladatelství Academia v r. 2007

 • GAČR č. 405/03/0248
  2003 - 2005: Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologicko-lexikografického a dialektologického
  - výstupy: KSKdopisy (=korpus 2000 dopisů přístupný od r. 2006 v rámci Českého národního korpusu); publikace Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. Brno, Masarykova univerzita 2005.

 • GAČR č. 405/02/0349
  2002 - 2004: Kontrastivní studium věcných textů
  - výstup je k dispozici na adrese http://www.phil.muni.cz/stylistika

 • MŠMT - Česko-slovenská vědeckotechnická spolupráce č. 203
  2002 - 2003: Konfrontace principů ve vývoji češtiny a slovenštiny po současnost
  - vedoucí projektu za ČR: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.; vedoucí projektu za SR: prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Úspěšně ukončeno představením výsledků zkoumání na konferenci BRASLAV (Bratislava, listopad 2003) a vydáním nezkrácených verzí ve sborníku z této konference (BRASLAV 2, 2003).

 • Aktion Österreich - Tschechische Republik (MŠMT) č. 31p24
  2001 - 2003: Josef Valentin Zlobický - jeho význam jako iniciátora a zprostředkovatele českých a slovanských studií v habsburské monarchii 18. stol.
  - kniha Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození; J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo korespondence vyšla v nakladatelství Academia v r. 2004

 • GAČR č. 405/98/0746
  1998 - 2000: Čeština v jazykovědných pojmech
  - kniha KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; PLESKALOVÁ, Jana. Encyklopedický slovník češtiny vyšla v nakladatelství Lidové noviny v roce 2002.

 • GAČR č. 405/96/K214
  1996 - 2001: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století

 • GAČR č. GAČR č. 405/95/3
  1995 - 1997: Skladba češtiny

 • GAČR č. 405/94/1527
  1994 - 1995: Příruční mluvnice češtiny

 • GAČR č. 405/93/0218
  1993 - 1995: Počítačový korpus českých psaných textů

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz