Hlavní stránka
Pracoviště
Historie
Zaměření
Novinky
Projekty
Konference
Nástěnka
Lidé
Zaměstnanci
Doktorandi
Studenti
Publikace
Fotogalerie
Studium
Bakalářské
Magisterské
Doktorské
Rozvrh hodin
Výuka
Zkoušky
     & témata

Studijní
     materiály

Přijímací
     zkoušky

Odkazy
Příbuzná
     pracoviště

Knihovny
Další odkazy
Mapa stránek
FF
 
 
Počítadlo přístupů
Ústav českého jazyka FF MU

Hlavní publikace členů ÚČJ


Předchozí Další

Korpus jako zdroj dat o češtině

KARLÍK, P. (Ed.)
Brno 2004. 208 stran

ISBN 80-210-3595-1
OBSAH SBORNÍKU


KAREL OLIVA - DRAHOMÍRA "JOHANKA" DOLEŽALOVÁ: O korpusu jako zdroji jazykových dat

PETER KOSTA: Syntax ticha (VP-elipsa / gapping a IP-elipsa / sluicing) v češtině a angličtině, aneb: jak získat a teoreticky popsat něco, co není viditelné v korpusu?

NEIL BERMEL: Jak často se vyskytují (vyskytujou) tzv. hovorové tvary 1. os. j. č. a 3. os. mn. č. v Českém národním korpusu?

JARMILA PANEVOVÁ: Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK)

RAROSLAVA KVAPILOVÁ BRABCOVÁ: Kolísání rodu substantiv

VLADIMÍR PETKEVIČ: Lokál a jeho automatická identifikace v korpusu SYN2000

FRANÇOIS ESVAN: Vidová opozice v kontextu

MARKÉTA ZIKOVÁ - PAVEL CAHA: Neshody s děvčetem? (K hierarchii jmenných rysů)

JANA OBROVSKÁ: Variantnost v deklinaci apelativních feminin

MILENA HEBALOVÁ: Varianost v dativu singuláru (měkký vzor)

MILADA HIRSCHOVÁ: Jaké poznatky o ilokučních slovesech lze z korpusu získat?

EVA HAJIČOVÁ: Kontrast v základu výpovědi ve světle Pražského závislostního korpusu

VERONIKA KOLÁŘOVÁ: Valence deverbálních substantiv: některé specifické posuny v povrchových realizacích participantů

PETR NÁDENÍČEK: Několik postřehů k vnitřní struktuře a mikrosyntaxi verbálních substantiv podle SYN2000

JOSEF ŠIMANDL: Faktory verbálních adjektiv a jejich konkurentů

FRANTIŠEK ŠTÍCHA: Kataforické korelativum to v souvětí s větami podmětovými a předmětovými

LUDMILA UHLÍŘOVÁ: O "nepřesné" anafoře

IVANA KOLÁŘOVÁ: Významy slova to v navazovací platnosti v textech Českého národního korpusu

JAKUB DOTLAČIL: Jedno syntaktické omezení u neprojektivních konstrukcí s klitikami

ROLAND MEYER: Syntax doplňovacích otázek v teorii a v ČNK

MILENA HNÁTKOVÁ: Speciální frazémy a jejich identifikace v korpusu

Nahoru


Ústav českého jazyka FF MU, A. Nováka 1, 602 00 Brno, tel.: +420 549 49 8235, fax: +420 549 49 1520, http://www.phil.muni.cz/cest/


NAVRCHOLU.cz