Pravidla a etika publikování


Povinnosti autorů:
 • Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na editory časopisu, případně příspěvek nepublikovat.
 • V kolektivu autorů mohou být jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.
 • Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.
 • Autoři se musí řídit pokyny pro autory (prolink na Pokyny pro autory) a dodržovat stanovený citační aparát.
 • Autoři musí podepsat prohlášení, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní.

 • Povinnosti editorů:
 • Editoři jsou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.
 • Editoři zachovávají objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování jsou povinni vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, která jsou: odborná úroveň a význam daného příspěvku; soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.
 • V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.
 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.
 • S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

 • Povinnosti recenzentů:
 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.
 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely.
 • Recenzenti můžou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje: profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku; spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech; zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku; blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.
 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.
 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

 • Povinnosti redakční rady:
 • Redakční rada svou činností usiluje o neustálé zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je přípravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.
 • Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.).
 • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.