Doktorské disertace


Poznámka: starší doktorské disertace se nachází v soupisu diplomových prací

1997

 • Antonín Dufek, Jaromír Funke (1896–1945) – průkopník fotografické avantgardy.

 • 1999

 • Lada Hubatová–Vacková, Kovový věk (Proměna obrazu člověka v umění konce 19. a počátkem 20. století)
 • Alena Křížová, Šperk jako individuální výtvarné dílo. (Podoba českého šperku druhé poloviny 20. století).

 • 2000

 • Jiří Šimáček, Neoklasicistní tendence v českém meziválečném umění

 • 2001

 • Kaliopi Chamonikola, Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 II. Brno

 • 2002

 • Robert Janás, Mährischer Kunstverein v letech 1882-1918, dějiny a výstavní činnost spolku
 • Jiří Jůza, C. A. B. Ruthart – malířské dílo. I-II.

 • 2003

 • Aleš Filip, Sakrální výtvarné umění doby secese na Moravě a ve Slezsku
 • Michaela Loudová, „Bibliotheca – domus Sapientiae“ – ikonografie malířské výzdoby klášterních a zámeckých knihoven na Moravě v 18. století

 • 2004

 • Pavel Suchánek, Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce ve 20.-40. letech 18. století – formy a funkce sochařských děl

 • 2005

 • Ladislav Kesner, Muzea výtvarného umění v digitální době. Vnímání obrazů a prožitek umění v soudobé společnosti
 • Marie Klimešová, Ryzí cesta : docela jinak. Experimentální tvorba Aleny Kučerové v českém a světovém kontextu
 • Alena Pomajzlová, Josef Čapek: Nejskromnější umění

 • 2007

 • Jaromír Olšovský, Barokní sochařství v rakouském Slezsku

 • 2008

 • Jana Maříková-Kubková, Basilika sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. První stavební fáze
 • Radka Miltová, "Najde se Ovidia Metamorphosis, o kunstu tělesné lásky". Recepce Ovidiových Metamorfóz v barokním umění v Čechách a na Moravě
 • Petra Trnková, Technický obraz na malířských štaflích. (Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914)

 • 2009

 • Zuzana Bayerová, Konzervovanie - reštaurovanie umeleckých diel v Československu 1918-1971
 • Jitka Vlčková, Praha a Nizozemí ve druhé polovině 15. století

 • 2010

 • Marie Šťastná, Socha ve městě. Vztah plastiky a architektury v Ostravě ve 20. století
 • Hynek Látal, Transformace klenebních figurací v širším okruhu podunajské pozdně gotické architektury
 • Dana Veselská, "By spočinula šechina na díle rukou našich". Moravské synagogální textilie v kontextu aškenazských textilních judaik z let 1640-1940

 • 2012

 • Anja K. Ševčík, Die Briefe über Landschaftsmalerei von Carl Gustav Caru und ihr wissenschaftlich-ästhetisches Erkenntniskonzept

 • 2013

 • Ivo Habán, Fenomén německo-českého výtvarného umění 20. století
 • Anna Habánová, Liberec jako centrum německo-českého výtvarného umění v první polovině 20. století
 • Tomáš Valeš, Mezi Brnem a Vídní. Umění a umělci ve Znojmě a okolí 1715-1815

 • 2014

 • Pavla Cenková, „Vkusné a solidní“. Měšťanské sochařství v Brně 1800-1880
 • Kateřina Dolejší, "Naše zvědové století se chce vybavit novotou a nenadálou krásou". Symboly ilustrované barokní tisky olomouckých jezuitů
 • Michal Konečný, „Civilní architektura“ ve službách státu. Teoretická východiska, instituce, styl a tvůrci na Moravě 1750-1840
 • Rigorózní práce

  2002

 • Jindřich Nusek, Mezi vědou a uměním.Česká vědecká ilustrace 2. poloviny 20. století..

 • 2004

 • Lucie Kolářová, Josef Strachovský a česká pomníková tvorba druhé poloviny 19. století.
 • 2007

 • Václav Mílek, Transformace uměleckých úloh novověkého kláštera v podmínkách premonstrátské kanonie v Nové Říši v 17. a 18. století.
 •