Seminární knihovna

Historie knihovny

Knihovna Semináře dějin umění byla založena na Masarykově univerzitě v roce 1926. Jejím jádrem se především staly knihy získané zakladatelskou činností prof. Eugena Dostála (1889-1943, prvního profesora dějin umění na brněnské univerzitě). Významnou součástí nové knihovny se později stala navíc uměleckohistorická část soukromé knihovny spisovatele, básníka a pedagoga Františka Táborského (1858-1940), kterou odkázal Masarykově univerzitě jako nositel jejího čestného doktorátu. Po zrušení německé části Univerzity Karlovy v Praze a po deliminaci její knihovny byla brněnská seminární knihovna obohacena ještě o značné množství duplikátů kunsthistorické literatury této provenience.

Ve starší části seminární knihovny převažuje především německy psaná uměleckohistorická a kulturněhistorická literatura. Meziválečné období je zastoupeno již klasickou českou odbornou literaturou. V poválečné době byla knihovna nadále průběžně doplňována především domácí literaturou. Zahraniční produkce z řad evropských zemí byla získávána osobní iniciativou univerzitních profesorů Václava Richtera a Alberta Kutala, případně zahraniční výměnou za domácí knižní produkci (zvláště díky obětavé činnosti Zdeňka Kudělky).

Po znovuotevření Semináře dějin umění roku 1990 byl nákup knih zprvu podpořen grantem z prostředků J. P. Getty Trust. Následně díky dalším částkám, získávaným z grantů a dotací odbornými pracovníky i doktorandy, bylo možné jednak zacelit největší mezery v knižním fondu normalizačního období, jednak systematicky nakupovat podstatné tituly současné uměleckohistorické literatury. V tomto období se počet knih v seminární knihovně proti stavu na počátku 90. let 20. století prakticky zdvojnásobil.

Zajímavou součástí seminární knihovny je knižní sbírka starých tisků, kterou Masarykova univerzita získala deliminací majetku Matice Moravské (především se jedná o knihy, které Matici Moravské věnoval hrabě Bedřich Sylva-Taroucca). Tak se zde nacházejí nejen významné a klasické teoretické práce o architektuře (J. Barozzi da Vignola, Pierre Le Muet, Andrea Palladio, Francesco Muttoni, Gérard de Lairesse, Andrea Pozzo), ale též sebrané spisy Johanna Joachima Winckelmanna a soubor grafických ilustrací ke klasickému dílu J. B. Serouxe d´Agincourta.

Gettyho knihovna

Gettyho příruční knihovna vznikla roku 1992 díky velkorysého daru z prostředků "The Getty Grant Program", jež spravuje John-Paul Getty Trust, sídlící nedaleko amerického Los Angeles. Zmíněná instituce a několik soukromých sponzorů umožnili vybudovat novou, veřejnosti přístupnou příruční studovnu pro 15 osob, obsahující základní uměleckohistorickou literaturu. Knihy jsou v regálech rozděleny oborově a vedle nejdůležitějších monografií a katalogů lze zde nalézt velké encyklopedie a edice, jako jsou Thieme-Becker-Vollmer, De Gruyter-Saur, Illustrated Bartsch, Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, Universum der Kunst, Propyläen Kunstgeschichte, The Dictionary of Art, Iconclass, Dehio Handbuch, Vlastivěda moravská nebo Soupis památek Čech, Moravy a Slezska apod.

Knihovna Hanse Beltinga

Dne 19. února 2016 byl v přízemí naší budovy na Veveří 28 slavnostně otevřen nový studijní sál, pojmenovaný po významném historikovi umění Hansi Beltingovi, jenž naši knihovnu obdaroval částí své soukromé knižní sbírky. Nová knihovna je zaměřena především na literaturu týkající se českého i světového středověku, je koncipována cele ve volném výběru, s počátečním vyhledáváním vypomůže přítomná služba. I nadále bude fungovat studovna J. Paula Gettyho ve druhém patře, jejíž provoz se nikterak nemění, pouze v ní naleznete knihy zaměřené na období od renesance po současnost.

Výměna publikací

V současné době Seminář dějin umění odebírá 22 periodik, dalších 57 je získáváno formou výměny (seznam naleznete zde). Seminář udržuje výměnu s osmdesáti institucemi po celém světě, přičemž v oblasti časopisů mohou brněnské dějiny umění nabídnout vlastní časopis Opuscula historiae atrium, v oblasti monografií pak průběžně vydávanou bohatou knižní produkci. Mezi stabilní knihovní partnery patří Národní galerie v Praze a Bratislavě, Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Bibliotheca Hertziana v Římě, Uměleckohistorické instituty ve Vídni a Mnichově a univerzity ve Wroclawi, Krakově a Poznani.

Diatheka a sbírka plánů

Součástí knihovny je rovněž rozsáhlá diatheca, obsahující řadu diapozitivů kdysi určených pro výuku, dále sbírku fotografií (založenou prof. Albertem Kutalem) a soubor plánové dokumentace objektů, pocházejících především z románské a přechodné periody na Moravě (vytvořený prof. Václavem Richterem a prof. Zdeňkem Kudělkou). V současné době dochází na půdě semináře k postupné digitalizaci této obrazové sbírky.

Informační zdroje

Seminář dějin umění se finančně podílí na placených elektronických informačních zdrojích, přístupných pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy univerzity, a to na počítačích zapojených do vnitřní sítě MU.

Praktické informace

Dílčí knihovna Semináře dějin umění dnes obsahuje na 19.000 svazků vědeckých monografií, odborných katalogů i populárně naučných knih. Posluchači a badatelé zde mohou rovněž nalézt na 250 časopiseckých titulů, a to přibližně v 4.500 svazcích. Nedílnou součástí knihovny jsou i doktorské, diplomové a bakalářské práce obhájené studenty dějin umění na Masarykově univerzitě a drobná sbírka aukčních katalogů.

Knihovna je určena především odborným pracovníkům a studentům Filozofické fakulty MU, ale zároveň je otevřena celé akademické obci a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Knihovna je vedena jako prezenční, knihy i časopisy se půjčují pouze do prostoru Gettyho knihovny. V on-line katalogu jsou dnes uvedeny všechny knihy z fondu seminární knihovny, časopisy pouze od roku 1995, starší ročníky (stejně tak i všechny závěrečné práce) je nutné vyhledat v klasickém lístkovém katalogu. Výpůjční službu obstarávají interní doktorandi, výpůjční doba je oznamována na seminární vývěsce na začátku každého semestru.

Knihy seminární knihovny je možné vyhledat v on-line katalogu Ústřední knihovny FF MU!

Aktuálně
Gettyho knihovna - podzimní semestr 2017

I v letních měsících lze navštívit knihovny Semináře dějin umění, tedy jak Gettyho, tak Hanse Beltinga, kontaktujte však předem emailem doktorandy, kteří se v příslušném týdnu budou zdržovat na fakultě, a domluvte se na přesném datu i hodině.

PO 9:00-18:00 Radim Weiss* / Lucie Štrbáková / Petra Lexová
ÚT 9:00-12:00 Martin Deutsch*
12:00-15:00 Zuzana Ragulová
15:00-18:00 Martina Šviková
ST 9:00-15:00 Katarína Orviská*
15:00-18:00 Martin Šolc
ČT 9:30-15:30 Helena Musilová / Petra Willerthová
15:30-18:00 Adam Kvítek*

Jestliže není ve studovně služba přítomna, klepejte na dveře knihovny SDU (o dveře zpět).

* - k dispozici jsou pouze knihy ze studovny, nikoliv ze skladu


Knihovna Hanse Beltinga (mimo prázdniny)

PO 10:00 - 19:00
ÚT 10:00 - 19:00
ST 10:00 - 19:00
ST 10:00 - 19:00
ČT 10:00 - 19:00
10:00 - 19:00


Mgr. Aleš Flídr (knihovník) - úřední hodiny (mimo prázdniny)

PO 9:00 - 11:30
ÚT 9:00 - 11:30
ST 9:00 - 11:30
ČT 9:00 - 11:30
9:00 - 11:30