Seminář dějin umění

Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně byl založen v roce 1927 jako druhé uměleckohistorické učiliště v českých zemích podle modelu v té době nejvýznamnějšího uměleckohistorického ústavu ve Vídni. Jeho počátky jsou spojeny se jmény profesorů Eugena Dostála, Alberta Kutala, Václava Richtera a Antonína Friedla, kteří svou pedagogickou a vědeckou činnosti ovlivnili uměleckohistorické zaměření následujících generací historiků umění, kteří ze Semináře vyšli (Ivo Krsek, Zdeněk Kudělka, Miloš Stehlík, Vlasta Kratinová, Jarmila Vacková, Jaromír Zemina, Petr Spielmann, Ján Bakoš ad.). Po 1950 byl Seminář dějin umění přejmenován na Katedru dějin umění a průběhu 60.–80. let ve struktuře filozofické fakulty různě organizačně zařazen, mj. jako součást Katedry věd o umění. K jeho obnovení došlo v roce 1990, kdy v souladu s předválečnou tradicí „brněnské školy dějin umění“ byl Zdeňkem Kudělkou (vedoucí: 1990–1992) a Jiřím Kroupou (vedoucí: 1992–2001) nově zformulován jeho program.

Seminář udržuje odborné kontakty s Moravskou galerii v Brně a s dalšími galeriemi a muzei výtvarného umění v českých zemích, rozvíjí spolupráci s Ústavem dějin uměni AV ČR, s instituty dějin umění na univerzitách ve Vídni, Insbrucku, Greiswaldu a Mohuči a s dalšími uměleckohistorickými pracovišti doma i v zahraničí. Při semináři je od doby jeho vzniku budována oborová knihovna (obsahující 17.000 svazků; mj. i uměleckohistorickou knihovnu Františka Táborského), která byla v 90. letech obohacená díky velkorysé podpoře „The Getty Grant Program“, dále sbírka diapozitivů a fotografií sloužící výuce. Od roku 1957 vydává Seminář dějin umění Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity – řada F uměnovědná (od roku 1997 vychází pod názvem Opuscula Historiae Artium), v němž jsou každoročně publikovány nejen studie pedagogů Semináře a dalších domácích a zahraničních historiků umění, ale také první práce studentů a začínajících historiků umění – absolventů semináře.

K 70. výročí založení semináře vyšel v roce 1997 Almanach sedmdesát let Semináře dějin umění Masarykovy univerzity v Brně 1927–1997 (ed. Jiří Kroupa a Lubomír Slavíček), který v úplnosti shrnuje jeho dosavadní historii, pedagogickou i odbornou činnost. Viz též "Sedmdesát let dějin umění v Brně"

Seminář dějin umění Masarykovy univerzity v Brně poskytuje vzdělání univerzitního typu v rámci studijního programu 8109 - Obecná teorie a dějiny umění a kultury.