Archiv zpráv

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi nad projektem VZ Christianizace českých zemí ve středoevropském kontextu, která za účasti Martina Wihody, Tomáše Malého a Stanislava Balíka proběhla na půdě FF MU dne 10. 12. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 7. prosince 2010 přednášku Dr. Jiřího Hanzala (Zürich) s názvem Byli Cikáni žháři a tureckými špióny. K otázce tvoření mýtů a legend.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 6. prosince 2010 přednášku Dr. Giorgia Roty (Institut für Iranistik der OeAW, Vídeň) s názvem Habsbursko-perské vztahy na počátku 17. století.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi nad knihou francouzského spisovatele Philippa Nema Co je Západ?, která za účasti Petra Horáka, Josefa Války a Víta Hlouška proběhla na půdě FF MU dne 26. 11. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 24. listopadu 2010 přednášku Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov) s názvem Cesta k únoru 1948 ve světle diskurzívní analýzy. Mezi demokracií a stalinismem.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF a CDK uspořádaly diskusi na téma Nově uslyšet Máchu, která za účasti Marie Mackové, Jiřího Štaifa a Aleše Filipa proběhla na půdě FF MU dne 12. 11. 2010.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy spolupořádalo 31. víkendový seminář pro zájemce o teologii s názvem Romantismus: Přirozený svět dosvědčující i zastírající svého Stvořitele, který se konal ve dnech 5. a 6. listopadu 2010 v prostorách VOŠ Jabok v Praze.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 9. června 2010 přednášku Prof. Dr. Folkera Reicherta (Universität Stuttgart) s názvem Wie der Osten den Westen entdeckte. „Umgekehrte“ Entdeckungsreisen in der europäischen Geschichte.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem FF MU uspořádalo dne 15. dubna 2010 přednášku Prof. Dr. Winfrieda Eberharda (GWZO Leipzig) s názvem Probleme und Wege konfessioneller Koexistenz in der böhmischen Ländern.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy pořádalo ve dnech 8.-10. dubna 2010 v prostorách zámku (bývalé templářské komendy) v Čejkovicích mezinárodní konferenci Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa. Mittelalter. (Rytířské duchovní řády ve střední Evropě. Středověk.)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku, kterou přednesl Mgr. Ivo Štefan, PhD. (Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, FF UK), s názvem Velká Morava, stát a archeologie. Kolaps jednoho raně středověkého systému. Přednáška se konala dne 30. listopadu 2009 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku, kterou přednesl Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (Archiv hlavního města Prahy), s názvem Zlom či kontinuita? Konec hradecké a nástup slavatovské éry na českých a moravských statcích zlaté pětilisté růže (1589-1631). Přednáška se konala dne 20. října 2009 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku, kterou přednesl PhDr. Jiří Kořalka, DrSc., s názvem Nové poznatky ve zpřístupnění korespondence Františka Palackého (Úvaha o půvabu historického řemesla). Přednáška se konala dne 7. října 2009 na půdě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty MU a CDK uspořádaly přednášku s diskusí Philipa M. Walterse (Religion, State & Society - Anglie) s názvem Náboženství v Evropské unii, která proběhla dne 29. května 2009 v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty MU a Historický ústav AV ČR - pobočka Brno a Matice moravská uspořádaly konferenci s názvem Sekularizace dělnického prostředí v 19. století, která se konala dne 14. května 2009 v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy spolupořádalo konferenci s názvem Ernst H. Gombrich – ke 100. výročí jeho narození, která se uskutečnila na půdě Moravské galerie v Brně dne 28. dubna 2009.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav Filozofické fakulty MU a Matice moravská uspořádaly diskusi u příležitosti výročí vydání Darwinova díla O původu druhů (1859) s názvem Charles Darwin a jeho dědictví. Hosté: Vladimír Havlík (Praha), Anton Markoš (Praha), Jiří Nosek (Praha), Jiří Vácha (Brno), Marek Vácha (Praha). Akce proběhla dne 26. 3. 2009 v zasedací síni děkanátu Filozofické fakulty MU.

U přiležitosti 60. narozenin vedouciho Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a vedoucího Historického ústavu FF MU prof. Jiřího Malíře vyšel sborník, do něhož přispěli přátelé a žáci jubilanta.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a Matice moravská uspořádalo besedu nad knihou Jana Randáka Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848 (Argo, Praha 2008). Akce se uskutečnila 15. 12. 2008 v 10.00 hodin na půdě Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty MU a CDK uspořádaly diskusi nad knihou Ralf Dahrendorf: Pokoušení nesvobody. Intelektuálové v čase zkoušek (H&H, Praha 2008). Diskuse se zúčastnili: Prof. Miloš Havelka (Praha), Prof. Petr Horák (Brno), Doc. Stanislav Balík (Brno). Akce proběhla v zasedací síni Filozofické fakulty MU (Budova C, děkanát) v úterý 2. prosince v 16.15 hodin.

Nakladatelství Vyšehrad ve spolupráci s výzkumným záměrem Masarykovy univerzity MSM 0021622426 Výzkumné centrum pro dějiny střední Evropy: Prameny, země, kultura uspořádaly představení knihy doc. PhDr. Tomáše Knoze, Ph.D. Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. Akce se konala 19. listopadu v 17:00 hodin v knihkupectví Academia, Náměstí Svobody 13, 602 00 Brno.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Filozofická fakulta MU uspořádaly seminář s názvem Vydávání latinských textů rané fáze české reformace, který proběhl na půdě FF MU ve dnech 18.-19. listopadu 2008.
Program » (PDF)

Výzkumné středislo pro dějiny střední Evropy spolu s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Maticí moravskou, Historickým ústavem FF MU a Spoločenskovedným ústavom SAV Košice uspořádaly mezinárodní vědeckou konferenci s názvem Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 (stav bádání - prameny - metody - perspektivy) ve dnech 12.-14. listopadu 2008 na půdě FF MU v Brně.
Program » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura ve spolupráci se Zámkem Slavkov-Austerlitz, Historickým ústavem FF Masarykovy univerzity a Památníkem Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a Maticí moravskou uspořádaly vědeckou konferenci JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Akce proběhla ve dnech 30. září a 1. října 2008 v prostorách slavkovského zámku, Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU, Matice moravská, Muzeum Boskovicka, Historický ústav AV ČR a MP Holding, s.r.o, firma rodiny Mensdorff-Pouilly uspořádaly seminář s názvem Šlechta v proměnách věků, který proběhl ve dnech 16.-18. září 2008 na boskovickém zámku pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka a rodiny Mensdorff-Pouilly.
Program » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku Konfesionálný exil ako fenomén ranonovovekej Strednej Európy, kterou přednesla PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (Historický ústav Slovenské Akademie věd Bratislava) ve čtvrtek 6. 5. 2008 ve 13.30 hod. na půdě Filozofické fakulty MU.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historické ústavy AV ČR a FF MU, Matice moravská a CDK uspořádaly ve dnech 24.-25. dubna 2008 konferenci s názvem Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Akce proběhla v salonku restaurace Slavia v Brně za účasti významných domácích i zahraničních badatelů.

Vlnařská centra Evropy. Brno – Jihlava. Od počátků do 20. století. Výstava pořádaná ve spolupráci Archivu města Brna, Muzea Vysočiny, Státního okresního archivu v Jihlavě a Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku Historická krajina jako "theatrum mundi", kterou přednesla prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Historický ústav AV ČR) ve čtvrtek 17. 4. 2008 ve 13.30 hod. na půdě Filozofické fakulty MU.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku Genderové stereotypy 19. století, kterou přednesla prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Univerzita Pardubice) ve čtvrtek 19. 3. 2008 ve 13.30 hod. na půdě Filozofické fakulty MU.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav Filozofické fakulty MU a Matice moravská uspořádaly diskusi u příležitosti vydání díla Pierra Manenta s názvem Proč existují národy. Úvahy o demokracii v Evropě. Hosté: Petr Horák (Brno), Josef Válka (Brno), Jan Holzer (Brno), Jan Spousta (Praha). Akce proběhla dne 13. 3. 2008 v zasedací síni děkanátu Filozofické fakulty MU.

Prezentace k průběhu řešení výzkumného záměru za období 1. 1. 2005 – 1. 10. 2007. Situační zpráva » (PDF)

Institut für Mittelalterforschung der Österreichische Akademie der Wissenschaften in Wien ve spolupráci s Historickým ústavem FF Masarykovy univerzity v Brně a Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy/prameny, země, kultura uspořádaly v Brně ve dnech 6.-7. prosince 2007 mezinárodní konferenci na půdě FF MU s názvem Kaiser Sigismund (†1437) – Herrschaftspraxis, Urkunden und Rituale / Císař Zikmund (†1437) – Vládní praxe, listiny a rituály.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU, Historický ústav AV ČR – pobočka Brno a Archiv města Brna uspořádaly konferenci Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století / Brünn - Wien, Wien - Brünn: Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert, která se konala ve dnech 22.-23. 11. 2007 ve Štukovém sále VUT v Brně, Antonínská 1.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a CDK uspořádaly dne 9. listopadu 2007 na půdě Filozofické fakulty MU přednášku britského profesora církevních dějin Hugha McLeoda s názvem Náboženství v Anglii – malém atlantickém ostrově mezi Evropou a Amerikou.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU a Matice moravská uspořádaly přednášku historičky Ivany Čornejové (UK, Praha) s názvem „Není se čemu divit, že bloudící chodí v nevědomosti...“ Církevní řády a nesnadné cesty pobělohorské rekatolizace, která proběhla ve středu 7. listopadu 2007 na půdě Filozofické fakulty MU.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Matice moravská, Historický ústav FF MU a Historické oddělení Moravského zemského muzea uspořádaly dne 28. června 2007 prezentaci knihy Osobnosti moravských dějin (1), kterou k vydání připravili Libor Jan a Zdeněk Drahoš. O roli osobností v dějinách země promluvil v přednáškovém sále MZM profesor Josef Válka.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a Historický ústav AV ČR – pobočka Brno uspořádaly kolokvium s názvem Interpretace ruských revolucí 1917. Akce se konala dne 26. října od 9.00 hod. v salónku kavárny Slavia na Solniční ulici v Brně.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav FF MU a Matice moravská uspořádaly přednášku prof. Dr. Gérarda Gayota (Université Charles de Gaulle, Lille) s názvem Konec postřihovačů sukna v Evropě 1600-1900 s historiografickým a metodologickým úvodem do francouzského dějepisectví. Přednáška s následnou diskusí se konala dne 25. 6. 2007 ve 14 hod. v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, A. Nováka 1, Brno, v učebně B32 (budova B, 3. patro).

Pracovní setkání s názvem Rituál smíření (Konflikt a jeho řešení ve středověku), v jehož rámci dvě desítky medievistů z českých zemí a Slovenska probíraly možnosti, jakými byly řešeny konflikty ve středověké společnosti, proběhlo na půdě FF MU ve dnech 31.5.-1.6. 2007. Pořádaly Výzkumné centrum pro dějiny střední Evropy a Historický ústav FF MU ve spolupráci s Centrem medievistických studií v Praze. Kontakt: doc. dr. Martin Wihoda, wihoda@phil.muni.cz.

Dne 24. května 2007 v 15.00 proběhla v posluchárně A 21 Historického ústavu FF MU prezentace knih Martina Nodla Dějepisectví mezi vědou a politikou, s podtitulem Úvahy o historiografii 19. a 20. století, a Martina Wihody Vladislav Jindřich. Úvodní slovo pronesl prof. dr. Josef Válka.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Matice moravská uspořádaly přednášku Jeho Eminence Prof. Dr. Tomáše kardinála Špidlíka (Papežský orientální ústav v Římě) Evropská kultura v dnešním světě, která se konala ve čtvrtek dne 17. května 2007 v 16.00 hod. v aule Filozofické fakulty MU budova C, 3. poschodí.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská uspořádaly přednášku, kterou přednesl Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (UK Praha), s názvem Lesk a bída empirismu – stojí historiografie na rozcestí? Přednáška se uskutečnila v úterý dne 24. dubna 2007 ve 13.20 hod. v posluchárně A 21, Filozofická fakulta, Arne Nováka 1, budova A, 1. patro.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a CDK uspořádaly přednášku, kterou přednesl Prof. PhDr. Miloš Havelka, (FHS UK Praha), s názvem Spor o smysl českých dějin u příležitosti vydání druhého dílu antologie textů (Torst, Praha 2006). Přednáška se uskutečnila v úterý dne 17. dubna 2007 ve 16.00 hod. v zasedací místnosti Filozofické fakulty MU.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Matice moravská uspořádaly přednášku, kterou přednesl dne 26. března 2007 na půdě Historického ústavu FF MU prof. Erich Leitenberger (Erzdiözese Wien) pod názvem Auf der Suche nach der "Seele Europas" im Zeitalter der Globalisierung.

Dne 12. prosince 2006 se na půdě rektorátu Masarykovy univerzity v Brně konala prezentace knihy Vídeňští Češi 1945-2005. K dějinám národnostní menšiny (Die Wiener Tschechen. Zur Geschichte einer Volksgruppe). Prezentace se konala ve spolupráci s Českým kulturněhistorickým centrem a Kulturním klubem Čechů a Slováků v Rakousku jakožto zástupcem rakouské strany a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Maticí moravskou a v neposlední řadě také Výzkumným střediskem pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura coby českými hostitelskými institucemi.

Cenu Antonína Gindelyho v roce 2006 obdržel dne 15. listopadu 2006 český historik Jiří Malíř, vedoucí Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy a vedoucí Historického ústavu FF MU, za výzkum vývoje politických stran na Moravě v letech 1848-1918. Ocenění udělil Institut pro podunajský prostor a střední Evropu. Antonín Gindely (1829-1892) byl česky a německy publikující historik a první ředitel Národního archivu v Praze. Cena, která nese jeho jméno, je vyhlašována každoročně a jejím prostřednictvím jsou oceňovány projekty za vědeckou spolupráci mezi Rakouskem a zeměmi střední a východní Evropy.

Dne 14. listopadu roku 2006 se v prostorách Centra medievistických studií v Praze uskutečnilo pracovní česko-polské setkání s názvem Šlechta, moc a reprezentace ve středověku. Seminář je připraven ve spolupráci Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy a Centra medievistických studií.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborové rady doktorandského studia historie, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Magistrát města Brna, odbor zahraničních vztahů a Matice moravská uspořádaly na půdě FF MU dne 8. 11. 2006 přednášku Gottfrieda Wagnera s názvem Vom Umgang mit Allgemeiner und familiärer Geschichte Deutsche und Juden nach 1945: der Fall Wagner – Peck.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, Historický ústav FF MU a Centrum pro studium demokracie a kultury uspořádaly kolokvium, které proběhlo pod názvem Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 na půdě Filozofické fakulty MU v pátek dne 3. listopadu 2006.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborové rady doktorandského studia a Matice moravská uspořádaly přednášku Albrechta Diema s názvem Konstruierte Heilige (Hagiographie als Quelle zum Verständnis zum Frühmittelalter), která se uskutečnila dne 19. října 2006 na půdě Filozofické fakulty MU.

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR a CDK uspořádaly jednodenní pracovní setkání o perspektivách výzkumu historiografie v 19. století, které pod názvem Historik v proměnách doby a prostředí proběhlo dne 22. 9. 2006 na půdě Filozofické fakulty MU v hlavní zasedací místnosti v prostorách děkanátu. Kontaktní adresa jhanus@phil.muni.cz.

Filozofická fakulta MU a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy uspořádaly jednodenní pracovní setkání o perspektivách výzkumu románského umění na Moravě, které pod názvem Romanika na Moravě: Umění, mentality a moc proběhlo dne 2. června 2006 v prostorách Univerzitního klubu na rektorátu MU.
Pozvánka » (PDF)

Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy a Historický ústav FF MU oznamují udělení čestného doktorátu Thomasi Winkelbauerovi, profesorovi Univerzity ve Vídni. Jmenování se uskutečnilo ve středu 24. května 2006 v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě v Brně za přítomnosti rektora MU prof. Petra Fialy. Profesora Winkelbauera představil docent historie Tomáš Knoz a nový čestný doktor proslovil u této příležitosti krátkou přednášku.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborové rady doktorandského studia, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská uspořádaly dne 26. 4. 2006 přednášku doc. Dr. Emila Voráčka, CSc. (Historický ústav AV Praha) s názvem Eurasijství v ruské historiografii, která proběhla na půdě Filozofické fakulty MU v Brně.

Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, oborové rady doktorandského studia, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Matice moravská uspořádaly dne 6. 4. 2006 přednášku Zdeňka Dragouna (Ústav archeologické památkové péče Praha) s názvem Románské domy v románské Praze, která proběhla na půdě Filozofické fakulty MU v Brně.

Dne 17. 3. 2006 proběhl na půdě Filozofické fakulty MU v Brně seminář s názvem „Tvorba identit“, který v rámci výzkumného záměru spolupořádají CMS Praha, VS DSE Brno, Institut für Mittelalterforschung ve Vídni a Fachbereich Geschichte u. Soziologie Filozofické fakulty v Kostnici. Setkání bylo věnováno etnogenezi. Kontakt M. Wihoda (wihoda@phil.muni.cz).

Dne 15. března uspořádal Historický ústav FF MU ve spolupráci se Seminářem dějin umění FF MU a v rámci výzkumného záměru VS DSE přednášku s názvem Die Wiener Hofburg in der Frühen Neuzeit. Historische und Kunsthistorische Fragestellungen, kterou přednesl Mag. Dr. Herbert Karner (Österreichische Akademie der Wissenschaften) na půdě Filozofické fakulty MU. Přednáška byla přednesena v němčině.

Bulletin

Vědecká rada Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy oznamuje, že vyšla první brožura o výzkumném záměru, obsahující základní informace i zprávy o konferencích, seminářích a dalších aktivitách roku 2005.

Dne 7. 12. 2005 se na půdě Historického ústavu FF MU konala prezentace knihy Martina Wihody Zlatá bula sicilská (Argo, Praha 2005), která tvoří jeden z prvních výstupů Výzkumného střediska.

Dne 7. 12. 2005 se na půdě Historického ústavu FF MU v Brně uskutečnila beseda s profesorem Janem Křenem (UK Praha) nad jeho novou knihou Dvě století střední Evropy (Argo, Praha 2005) za hojné účasti studentů i pedagogů.