home | o semináři | studium | lidé | studijní materiály | 1. ročník | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | eks | kontakt | is | ff | mu | english

Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium oboru Estetika a kulturní studia.

 

Milá uchazečko, milý uchazeči!

Estetika (lat. aesthetica, od řeckého aisthésis = vnímání, zakoušení) je obor lidského myšlení, který má více než dvoutisíciletou písemnou tradici. Jako zvláštní humanitní disciplína zajištěná vlastní univerzitní katedrou byla přednášena na obnovené Karlově univerzitě již od jejího založení (1883) nepřetržitě až dodnes. Do estetických zkoumání se načas ponořily i takové osobnosti naší kultury jako byly Palacký, Bolzano, Hostinský, Masaryk i Čapek, Šalda či Březina. I na Masarykově univerzitě v Brně působilo mnoho osobností pěstujících estetiku a později vzniklo i samostatné pracoviště – Seminář estetiky. Profesorem estetiky je i světoznámý italský spisovatel Umberto Eco.

Estetika za zabývá vztahy mezi filosofií, psychologií, literaturou a uměním (divadlem, hudbou, malířstvím a pod.), přičemž hlavní důraz klade na schopnost výkladu (interpretace) uměleckých děl a otázek souvisejících s lidskou kulturou. Dějinám krásných umění v užším smyslu (sochařství, malířství, architektuře) se na oboru estetika nevyučuje, pouze se k nim odkazuje. Převažujícím způsobem studia je práce s uměleckou i odbornou literaturou (dramata, romány, básně, umělecké programy, manifesty, eseje, kritiky, pojednání). Zájem o estetiku by mohl mít ten, kdo měl na střední škole zájem o literaturu, jazyky, dějepis, filozofii, divadlo a film, hodiny výtvarné nebo hudební výchovy.

Protože se kromě hodnot českého umění zaměřujeme i na kořeny evropské kultury a na klasická díla naší civilizace, souzní náplň studia estetiky s mnoha zahraničními proudy moderního humanitního vzdělání, pěstováného pod názvy „Cultural Studies“, „Literary Theory“, „Criticism“, „Cultural Anthropology“, „Semiotics“, „Theory of Arts“ anebo dokonce, jako v Oxfordu, „Lessons in Poetry“ anebo „Philosophy of Art“. Chcete-li získat přesnější obraz o tom, co a jak se na oboru estetika vyučuje, projděte si naše www stránky, případně si otevřete náš rozvrh a přijďte se na některou z přednášek podívat.

Estetiku možno studovat v rámci řádného denního tříletého bakalářského studia (Bc.), na něž navazuje studium dvouleté, ukončené magisterským diplomem (Mgr.) Na obou stupních možno studovat jednooborově, anebo v kombinaci s jiným oborem. Doporučujeme zvláště kombinace s moderními a klasickými jazyky, s češtinou či historií, přičemž kombinovatelnost není omezena a zahrnuje i obory jiných fakult Masarykovy university. Magistr estetiky může pokračovat ve studiu doktorandském, ukončeném rigorózní zkouškou (Ph.D.).

Pokud jde o uplatnění absolventů, obecně záleží na tom, co jeden každý z univerzitního studia vyzíská. Kdo si soustavně prohlubuje své jazykové znalosti a dovednosti (!), zlepšuje vyjadřovací schopnosti, cvičí kritické myšlení a rozšiřuje své umělecké a historické obzory, může nabýt široce uplatnitelného vzdělání, vkusu, vytříbenosti a osobního prohloubení.

Bakalář estetiky (Bc.) se naučil prakticky i teoreticky interpretovat umělecké a kulturní jevy. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zaměstnání redaktora, editora, kulturního zpravodaje, uměleckého kritika, managera, mluvčího či poradce. Dále může nalézt uplatnění ve veřejné správě kultury a umění, v médiích, v divadlech, v muzeích, galeriích a jiných státních i soukromých kulturních institucích.

Magistr estetiky (Mgr.) je již schopen provádět samostatný výzkum v oblasti teorie umění a kulturní historie. Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa pro zodpovědná místa ve veřejné i soukromé správě kulturních a uměleckých hodnot. Může se uplatnit jako editor, dramaturg, literární publicista i jako učitel estetické výchovy na školách; dále v profesích vyžadujících důkladné uměnovědné a kulturně historické znalosti v kombinaci s jazykovými a komunikačními dovednostmi jako jsou novinářství, knižní, rozhlasová i televizní tvorba, redakční práce, odborný i umělecký překlad. Absolvent získal široké interpretační schopnosti k předávání uměleckého dědictví i ke správě veřejných vztahů v rámci procesů evropské integrace.

Přijímací řízení na obor estetika zajišťuje rektorát MU a děkanát Filozofické fakulty (test z všeobecných studijních předpokladů). Obor estetika do přijímacího řízení vůbec nezasahuje.

Doc. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

 

 

 

Děkanský proslov Arne Nováka Studium na Filozofické fakultěklikněte na náhled pro zvětšení obrázku
Roger Scruton přebírá čestný doktorát MU
Pohled na budovu C, kde sídlí v třetím patře Seminář estetiky
Pohled na budovu C
Večerní pohled na fakultní knihovnu přes dvorek
Učebna C31, v níž probíhá většina seminární výuky Semináře estetiky
Dr. Velizar Sadovski hostem v přednáškovém cyklu Evropských kulturních studií
Dr. Martin Cajthaml