home | o semináři | lidé | studijní materiály | 1. ročník | uchazeči | knihovna | rozvrh | studijní pobyty a stipendia | odkazy | kontakt | is | ff | mu | elf | english
             
 

studijní předpisy

# harmonogram školního roku
# studijní a zkušební řád MU (Bc & Mgr)
# směrnice děkana FF
# sekce Studium na fakultních stránkách

 

administrativa semináře

# informace k postupové zkoušce
# okruhy otázek ke státní bc. zkoušce
# katalog předmětů

 

seminární a diplomové práce

# zadání bakakářské práce
# zadání magisterské práce
# pokyny k psaní seminárních prací
# titulní strana seminární práce
# vzor diplomové práce
# citační norma ČSN ISO 690 a 690-2
# odevzdávání diplomových prací

             
 

Informace ke studiu

Dr. Lenka Lee je oborovým koordinátorem s pověřením k uznávání výsledků ze zahraničí.

TERMÍNY STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK (SZZ)
ESASZZ - 23. 1. 2019 od 9.00 hod. v pracovně doc. Niederle - v budově C
ESABZE - 23. 1. 2019 od 10.00 hod. v pracovně doc. Niederle - v budově C

Termíny jsou vypsány v ISu, kam je nezbytné se přihlásit. Pořadí studentů u státní závěrečné zkoušky určuje katedra.

Složení zkušební komise SZZ:
předseda: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
členové: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D., Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

DIPLOMOVÉ A OBOROVÉ PRÁCE
Pro odevzdání diplomových a oborových prací na Semináři estetiky platí následující termíny:
10. 12. 2018 - konečná podoba elektronické verze práce vedoucímu práce
17. 12. 2018 - 2 výtisky DP (stačí 1 ks v pevné vazbě a 1 ks v kroužkové), popř. 1 výtisk OP v kroužkové vazbě na sekretariátu SE.

Rozsahy písemných prací k závěrečným zkouškám jsou stanoveny takto:
- oborová bakalářská práce: 40 000 znaků (včetně mezer)
- bakalářská diplomová práce: 80 000 znaků (včetně mezer)
- magisterská diplomová práce: 140 000 znaků (včetně mezer)
Jazykem diplomové práce je pro všechny posluchače spisovná čeština.
Nejčastější typ chyby v odevzdávaných pracích: Údaj o stránce je součástí bibliografického odkazu, proto je s ním spojen čárkou, nikoli oddělen tečkou (..., s. 17. ; ...., str. 17.). Tečkou končí bibliografický údaj pod čarou jako celek, pokud tento údaj začíná velkým písmenem.

Vedoucí diplomových a oborových prací
Školitelem u závěrečné práce může být ve výjimečných případech i externí odborník, který není zaměstnancem Semináře estetiky. Je však nutný souhlas vedoucího SE, prof. Osolsobě, a to v každém jednotlivém případě.

Postupová zkouška z estetiky
Informace k postupové zkoušce zde.