Pavel Brosz

* 5. 6. 1913 Stará Lesná (Altwaldorf)

Ako gymnaziálny profesor pôsobil v Ružomberku a v Bratislave (1937–40). Na FF KU v Bratislave obhájil dizertačnú prácu Svetový a životný názor Jana Evangelistu Purkyněho. Už tu sa prejavilo jeho akceptovanie niektorých filozofických stanovísk (napr. v rozvrhu jednotlivých filozofických disciplín) profesora bratislavskej univerzity Jozefa Tvrdého, medzi najbližších žiakov ktorého patril. O jeho filozofii napísal prácu Svetový a životný názor Josefa Tvrdého. Poskytol v nej výklad Tvrdého diela a filozofického myslenia, vychádzajúc z jeho delenia filozofie, s osobitným zreteľom na gnozeologickú problematiku (podľa neho je u Tvrdého platnosť poznania určená jeho subjektívnym objektivizmom, racionálnym empirizmom a realizmom; pravda je pre Tvrdého pojem vzťahový; platnosť poznania je relatívna), pričom sa obmedzil na vyčerpávajúci popis jeho názorov, avšak nezaujímal k nim vlastný kritický či hodnotiaci postoj. B. sa nestal výraznejšou filozofickou osobnosťou a nepokračoval ďalej vo filozofickej tvorbe, ale spomedzi Tvrdého žiakov sa javí ako najväčšmi závislý na svojom učiteľovi. Tvrdý mu tiež ponúkol miesto asistenta, ktoré však B. neprijal a odišiel do školských služieb. Po 2. svetovej vojne ho postihol osud príslušníka nedobrovoľne vysídlenej nemeckej menšiny. Následne pôsobil pedagogicky v SRN a venoval sa dejinám Karpatských Nemcov na Slovensku.

Bibliografie:
Svetový a životný názor Jana Evangelistu Purkyněho, 1938;
Svetový a životný názor Josefa Tvrdého (Rozbor a úvod do filozofie univ. prof. J. Tvrdého, vychovávateľa mladej slovenskej filozofickej generácie), 1938.

Literatura:
◦ V. Bakoš: Filozofické myslenie na Slovensku, 1988.

vba