Bonifác Buzek

* 31. 1. 1788 Příbor

† 21. 6. 1839 Brno

Byl členem piaristického řádu. Vyučoval na řádových gymnáziích v Mostu, Ostrově, Litomyšli (1822–26; byl zván "litomyšlským Bolzanem"), Příboru (1826–29), Kroměříži, Strážnici, Mikulově (1836–39). Podnětně ovlivnil a světonázorově formoval mnohé české buditele. Zvláště blízký byl mladému F. M. Klácelovi, jehož první publikace Mostek a Dobrověda zachycují B. názory. Výuku filozofie chápal jako své životní poslání.

Osou jeho práce byla etická problematika, vycházející z nejlepších osvícenských zásad a z jacobiovské filozofie citu. Výchozím bodem jeho koncepce je přesvědčení o existenci vyššího duchovního světa, který je základem veškerého dění a je vystavěn na principu svobody. Odtud pak vychází B. učení o svobodě poznání, jež je těžištěm filozofie, a o svobodě svědomí. Tomuto principu se podřizuje i sociálněpolitická sféra. B. odmítal otroctví i nevolnictví v jakékoli formě, požadoval právo na svobodné povolání, rovnost všech občanů před zákonem. Měl za to, že hodnota jedince spočívá v jeho charakteru a nikoli ve vnějších hodnostech. Podle M. Trapla měl B. zanechat v rukopise několik filozofických prací, dnes asi už ztracených.

Bibliografie:
◦ M. Trapl: B. B. a jeho žáci, sb. Pocta Zdeňku Nejedlému, 1958;
◦ Z. Dvořáková: F. M. Klácel, 1967;
◦ M. Bayerová: Filosof a pedagog B. B., Vlastivědný sb. okresu Nový Jičín 1988;
◦ M. Bayerová: B. B. – filosofický odkaz, Studie Muzea Kroměřížska, 1989.

Literatura:
◦ J. Svátek: K učitelské činnosti B. B. na Moravě, Zprávy vlastivědného ústavu v Olomouci 1965, č. 123;
◦ M. Trapl: České národní obrození na Moravě v době předbřeznové a v revolučních letech 1848–1849, 1977;
◦ M. Boštík: Prof. B. B. a jeho českotřebovští žáci, Ročenka Městského muzea v České Třebové 2004;
◦ týž: Filozofické myšlení piaristického profesora B. B., Východočeské listy historické 2004;
◦ týž: B. B., F. M. Klácel a František Rybička, Sb. F. M. Klácel, filosof, spisovatel a novinář, 2008;
◦ týž: O životě a díle piaristického profesora B. B., Regionální muzeum v Litomyšli – www.rml. cz.

md