Augustin Krauser Dobruský

* 1862 Dobruška

† 9. 9. 1927 Dobruška

Působil jako právník, ve filozofii byl samoukem. Ve svých publikacích se zaměřoval zejména na otázky etiky a náboženství a jejich vzájemného vztahu. Měl za to, že věda, podává (jen částečnou) reálnou pravdu, kdežto náboženství, založené na intuici, pravdu ideální, týkající se především otázky původu světa a člověka (a jeho úkolu); filozofii jde pak o celkový světový názor – svým předmětem má blíže k náboženství, svou metodou k vědě. Proti pozitivismu v teoretické filozofii vyzdvihoval roli metafyziky (s ústředními otázkami poměru reality a ideality, determinismu a svobody a povahy absolutna). Do praktické filozofie řadil vedle sociologie a etiky také teologii (náboženskou metafyziku). Náboženství považoval za nejdůležitějšího činitele v mravním (a později i společenském) životě. Jeho spis Rozbor mravního postulátu povinnosti je ohlasem Kantovy etiky. Podstatu a zdroj práva nachází v lidském citu a svědomí, ve vnitřním přesvědčení a v ideji spravedlnosti. Zdůrazňuje význam takto chápaného práva pro organizovanou státní společnost. Tyto jeho myšlenky lze nalézt v populárních pracích Kritika práva (1922) a O povaze a významu práva (1924).

Bibliografie:
Co jest povinnost, 1898;
Co jest práce, 51902;
Co je právo, 1902;
O slabosti čivní, 1902;
Úvaha o podstatě náboženství se zvláštním zřetelem k povaze a významu křesťanství, 1903;
Průvodce životem, 31907;
Škola mravouky, in J. Payot: Vědecké základy mravouky křesťanské, 1907;
Úvahy o manželství, 1909;
Rozbor mravního postulátu povinnosti, 1909;
Rozbor a výklad problému náboženského, 1909;
O dogmatismu nábožensko-etickém z hlediska noetického, 1909;
O souvislosti metafysiky náboženské s hypotesou evoluční, 1910;
Heslo pokroku a princip volného myšlení, 1910;
Morálka náboženská a vědecká, 1912;
Hobbesova kniha „O státu“, kritický rozbor, 1914;
Úvod do filosofie, 1921;
Kapitoly pro každého. O církvi a náboženství, 1925;
Theorie Darwinova a ideje křesťanské, 1927;
Úvaha o náboženství, stručný nástin vzniku a vývoje jakož i kritika jeho význačných jevů, nedat.; Základní problémy filosofie kritické, nedat.

Časopisecké příspěvky:
◦ Život 1913–14.

Literatura:
◦ J. Král: ČsF, 1937.

js