Cyril Dudáš

* 8. 2. 1910 Zeleneč

† 10. 1. 1982 Bratislava

Po maturite na gymnáziu v Trnave (1930) študoval teológiu v Trnave (1930–33) a v Olomouci (do 1935). V r. 1938 dosiahol doktorát teológie, r. 1947 bol menovaný docentom a r. 1950 vysokoškolským profesorom. Životnú dráhu začal ako rímskokatolícky kňaz v Stupave, potom pôsobil v Modre, Bohdanovciach nad Trnavou a napokon v Novom Meste nad Váhom. Od r. 1939 nastúpil na pedagogickú činnosť najprv na priemyslovej škole a gymnáziu, od r. 1941 na Cyrilometodejskej TF v Bratislave, kde prednášal sociológiu, filozofiu a mravovedu. Od r. 1950 bol kanonikom a v r. 1955–63 dekanom TF.

Vo filozofii vychádzal teoreticky z novotomizmu. V knižných prácach napísaných v 40. rokoch, najmä v Hľadaní absolútna, programovo obhajuje „tomistický realizmus ako poriadok prvých princípov, ktoré sú podkladom rozumového vývoja a takto poznané ukazujú na prirodzené a vedecké hľadanie a poznanie Absolútna“. Pri všetkej dobrej znalosti novovekej racionalistickej a empirickej línie filozofie v konfrontácii svojich náhľadov s nimi držal sa verne argumentácie Akvinského. Rovnako obhajoval tomizmus aj proti blondelizmu. Ani v noetike a ontológii nevytýčil si samostatný cieľ odlišný od tradičných scholastických postupov. Jeho Náboženský svetonáhľad je didaktickým úvodom do výuky náboženstva a kresťanskej filozofie, v prácach sociologizujúceho charakteru vykladá názory cirkvi a pápežských encyklík na sociálnu problematiku. V Probléme rovnosti kritizuje kapitalizmus aj komunizmus, liberalistický individualizmus aj mechanistickú hospodársku a politickú ideu rovnosti, utopizujúc možnosti kresťanskej lásky na zmiernenie dôsledkov sociálnych rozdielov, ktoré pokladá za prirodzené a bohom dané.

Bibliografie:
Hľadanie absolútna, 1942;
Náboženský svetonáhľad, 1943;
Problém rovnosti, 1946;
Elementa philosophiae christianae, 1958;
Conspectus theologiae moralis, 1966;
Hlavné zásady katolíckej morálky, 1969;
Morálna teológia 1–2, 1976;
Úvod do teológie, 1980.
Řadu studií a článků publikoval in Filozofický sborník, Teologický zborník, Smer, Verbum, Nová práca, Duchovný pastier aj.

Literatura:
◦ Prehľad dejín slovenskej filozofie, 1965;
◦ Duchovný pastier, 1982;
◦ Encyklopédia Slovenska I, 1985;
◦ Slovenský biografický slovník I, 1986;
◦ T. Münz: Sociálnovedecká obhajoba tomizmu, Filozofia 1994;
◦ J. Letz: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010.

ev