Bohumil Markalous

* 16. 4. 1882 Klatovy

† 24. 4. 1952 Jaroměř

Jako autor novel, povídek a románů užíval jména Jaromír John. – Po maturitě na gymnáziu v Chrudimi (1900) studoval v l. 1900–05 na FF UK přírodní vědy a také filozofii a estetiku (u Masaryka, Drtiny, Čády, Hostinského) a dějiny výtvarného umění (u K. Chytila); šk. r. 1902–03 strávil na univerzitě v Innsbrucku; 1911 PhDr. (dizertace Timologie a kritika filosofie normativní se zvláštním zřetelem k estetice). V l. 1905–14 byl středoškolským profesorem v Praze, Kolíně a (od r. 1910) v Hradci Králové. Podnikl studijní cesty do Vídně a několika německých měst; v Hamburku se seznámil s prof. A. Lichtwarkem, který ho velmi ovlivnil. Válečná léta prožil na vojně; pod dojmem zážitků z té doby (účastnil se bojů na Balkáně) napsal i svou nejznámější knihu Večery na slamníku. Po propuštění z armády na jaře 1919 působil v Brně jako výtvarný redaktor Lidových novin a v l. 1924–28 jako docent výtvarné estetiky a dějin umění na Českém učení technickém. Za studijního pobytu v Německu a Francii (1922–23) navštívil ve Výmaru Bauhaus, v Berlíně poslouchal Maxe Dessoira, jenž úzce spojoval estetiku s vědou o umění, a v Paříži sociologicky orientovaného estetika Charlese Lala a kritika kantovské estetiky Victora Basche. Od r. 1926 působil v Praze, na tiskovém odboru předsednictva vlády, v propagačním oddělení nakladatelství Orbis (zde pracoval s F. Halasem, který mu později věnoval báseň Vypravěč); v l. 1928–34 byl šéfredaktorem Pestrého týdne (v němž na pokračování otiskl své romány Výbušný zlotvor a Estét). V l. 1934–45 se věnoval literární tvorbě; žil v Novém Městě nad Metují, od r. 1938 ve Slatiňanech u Chrudimi. V r. 1946 přijal nabídku rektora UP v Olomouci J. L. Fischera, aby na FF zřídil a vedl estetický seminář; v r. 1948 byl jmenován profesorem estetiky (estetiku v té době přednášel i na Janáčkově akademii muzických umění v Brně). Velkou pozornost v Olomouci – jako předtím i jinde – věnoval veřejné činnosti vzdělávací a organizační. – K M. beletristickému dílu patří mj. Večery na slamníku (1. knižní vyd. 1920, přeprac. vyd. 1930), Pokorná služebnice (1932, bibliofilie); Moudrý Engelbert (1940), Rady milencům udílené strýcem Romualdem (1940), Dořini milenci a jiné kratochvíle (1942), Eskamotér Josef (1946), Pompovánek (1948), Výbušný zlotvor (knižně 1959), Estét (knižně 1970; román s autobiografickými prvky); z prací určených dětem Rajský ostrov (1938), Vojáček Hubáček. Podivuhodné příběhy českého vojáka ve světové válce (1939), Topičovo australské dobrodružství (1939) a Příběhy dona Quijota (1940; adaptace Cervantesova románu); Dílo I–V, 1954–59. J. L. Fischer ve svých Listech o sobě a jiných charakterizoval M. především výrazem vybranost: „Čím M. tolik poutal, bylo právě to, že nebyl jen sám vybraný celým svým zjevem, ale že se vybranosti zasvětil celým svým působením společenským, žurnalistickým, edičním a nikoli naposledy svým dílem literárním... Nenapodobitelným způsobem překousával slova, když mluvil. Vycházely z toho věty rovně pointované, které zněly nejplněji, když vypadával z nich suše zahořklý humor. Byl to druhý největší dar Markalousův.“

Pod jménem M. uveřejňoval výtvarné kritiky, úvahy o estetické výchově (k ní se snažil přispívat i svými putovními výstavkami o vkusu a nevkusu) a estetické studie. Obecnou estetiku chápal jako filozofii krásna; členil ji na estetiku krásna přirozeného a estetiku krásna umělého (lidských artefaktů), pro níž užíval i výrazu erigologie (od lat. erigere – povznášet), s ohledem na to, že posláním umění je člověka nejen poučovat, ale celkově zušlechťovat, povznášet. Nejvíce ho zajímala praktická estetika, otázky související s každodenním životem lidí, s jejich životním prostředím, domovem, pracovištěm. V tomto ohledu jej ovlivnil zejména Alfred Loos, s nímž se také ztotožňoval v kritickém vztahu k tzv. uměleckému průmyslu: průmysl má vyrábět předměty nikoli „umělecké“, ale funkční a přitom tvarově ušlechtilé (nezatížené planým dekorativismem). (M. nebyl proto ani stoupencem secese, i když právě Muchova výstava v Chrudimi v něm podnítila hlubší zájem o umění.) V pojednání Co je umění se pokusil také o analýzu kýče, jako předmětu umělecky bezcenného, nicméně „živého, důvěrného svědka niterného života“ svého tvůrce a majitele. Vybraný vkus chtěl podpořit i tematicky průkopníckým měsíčníkem Bytová kultura (vycházel v l. l924–25, i v německé verzi Wohnungskultur; jeho vydavatelem byl J. Vaněk, vrchní ředitel UP závodů v Brně) a založením edice rozprav o umění Ars, kterou řídil do r. 1948 a pro níž také přeložil práci Ch. Lala Krása a pohlaví z hlediska sociologického a soubor statí A. Loose Řeč do prázdna (z díla V. Bascha do ní zařadil Hlavní problémy estetiky, v překladu J. Hořejšího a M. Trapla). V r. 1934 (s Ladislavem Kratochvílem, knihovníkem Pedagogické knihovny Komenského) získal nakladatelství Dědictví Komenského pro vydávání edice Zrak, zaměřené na „eidickou praxi a teorii“. Eidikou (nikoli eidetikou) rozuměl disciplínu zkoumající „význam zrakových činitelů v celém rozsahu duševna“, v „tvárných komplexech duševního dění“; měla reflektovat skutečnost, že „moderní člověk je svou zvýšenou pohyblivostí, aktivitou, prudkým tempem životním odkázán k zraku v míře nikdy nebývalé“. M. se domníval, že na eidiku bude muset reagovat i školní vyučování, založené zatím spíše na „učitelově mluvení a žákově poslouchání“. Edici uvedl svou prací Eidický princip u T. G. Masaryka, v níž vyšel ze svého rozhovoru s Masarykem. Některé M. odborné práce zůstaly v rukopise (např. Tragikomický paradox).

Bibliografie:
O dětských hrách a hračkách, 1911;
Eidický princip u T. G. Masaryka, 1934;
Co je umění, 1938;
Estetika praktického života, ed. R. Chadraba, M. Krulichová, M. Vinařová, 1989.

Časopisecké příspěvky:
◦ Lidové noviny, Tribuna, Právo lidu, Pestrý týden, Bytová kultura, Stavitel, PR, Kritický měsíčník, List Sdružení moravských spisovatelů, Pozor, Stráž lidu, Svobodná země.

Předmluvy:
◦ Ch. Lalo: Krása a láska, př. F. Jelínek, K. Jelínek, 1926.

Překlady:
◦ A. Lichtwark: Kult květin, 1916;
◦ Ch. Lalo: Krása a pohlaví z hlediska sociologického, 1929;
◦ A. Loos: Řeči do prázdna, 1929.

Literatura:
◦ M. Blahynka: Jaromír John. Malá čtenářská bibliografie, 1957;
◦ J. Opelík: O J. J., in J. J.: Eskamotér Josef a jiné prózy, 1958;
◦ J. Stýskal: J. J. v boji proti fašismu, AUP Facultas philosophica 1962;
◦ M. Blahynka: Eidický román, H. Šmahelová: Zrod Estéta, in J. J.: Estét, 1970;
◦ Z. Pospíšil: M.-John a význam bytové kultury, Domov 1972;
◦ Z. Pospíšil: Spisovatel J. J. o umění a řemesle, Umění a řemesla 1972;
◦ R. Chadraba: Olomoucké působení universitního profesora Dr. B. M., Sb. Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 1973;
◦ K. Michl: Profesor B. M. – estetik a spisovatel J. J., Literární měsíčník 1975;
◦ J. Baleka: Estetika životní praxe, Estetika 1979;
◦ M. Blahynka: Čas prchá – let už málo, in J. J. a Olomouc, red. V. Prchal, 1982 (se soupisem díla J. J.-B. M. ve fondu Státní vědecké knihovny v Olomouci a s přehledem publikací o J. J.-B. M.);
◦ Z. Pospíšil: M. pojetí a cíle estetické výchovy, Estetika 1982;
◦ Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 1995.

jg