Jana Novozámská

* 26. 1. 1933 Břežany

V r. 1955 dokončila studium filozofie a historie na FF MU. Interní aspiranturu z filozofie na FÚ ČSAV (na oddělení dějin filozofie) v l. 1959–64 ukončila obhajobou kandidátské dizertace George Santayana v kontextu americké a evropské filosofie a stala se vědeckou pracovnicí tohoto ústavu. Je rovněž absolventkou Seminar in American Studies (Salzburg 1966). V r. 1975 odešla z FÚ (tehdy Ústavu pro filozofii a sociologii), protože se nechtěla podílet na jeho tzv. normalizační činnosti. Poté pracovala v Institutu průmyslové výchovy, kde se zabývala systémovým řízením (1975–80), a v Inorze, ústavu pro automatizované systémy řízení (1980–90). Do obnoveného FÚ se vrátila v r. 1990; působí zde v oddělení filozofie 20. století. – Byla provdána za filozofa Ivana Dubského (1966–76) a publikovala též pod jménem Jana Dubská – Novozámská.

Její práce směřují do oblasti soudobé americké filozofie (americký neorealismus, neopragmatismus, recepce existencialismu na americké půdě), dějin existenciální filozofie a proměn existencialismu, zejména v díle Jean-Paul Sartra. Zabývá se problematikou interpretace filozofických textů a dialogu. Její monografie G. Santayana a americká filosofie (1968) suplovala ve své době neexistující soubornou informaci o americké filozofii; přinesla objektivní interpretaci nejen jednoho z významných myslitelů americké filozofie 20. století, ale i přehled předklasického a klasického období americké filozofie a realistického proudu amerického myšlení. Americkému realismu věnovala studii o Roy Wood Sellarsovi a také se zabývala tzv. vlnou existencialismu v americké filozofii a problémy vztahu evropské a americké filozofické tradice. Před svým odchodem z FÚ se zaměřila na dílo Herberta Marcuseho. Její práce byly od počátku kritizovány za absenci marxistické kritiky a za tzv. objektivistický přístup. V současnosti se zabývá filozofickým dílem J.-P. Sartra a pracemi nekonvenčního amerického filozofa Richarda Rortyho v pohledu postfilozofické filozofie jako druhu psaní.

Bibliografie:
G. Santayana a americká filosofie, 1968;
Existoval existencialismus? Výzva a ztroskotání Jean-Paul Sartra, 1998.

Časopisecké příspěvky:
K filosofickým názorům G. Santayany, FČ 1965;
Americký realismus a R. W. Sellars, FČ 1967;
O interpretaci, Orientace 1967;
Existencialismus v anglosaském světě, FČ 1968;
O pravém a nepravém dialogu, FČ 1969;
Existoval existencialismus? FČ 1970;
Potřeba pravého dialogu, Studia humanistica 1992;
Richard Rorty – filosofie jako druh psaní, Prostor 1993;
Sartre angažovaný, Tvar 1996, č. 9;
G. Santayana – na toulkách světem a myšlením, FČ 1997.

a