Helena Pavlincová

* 21. 3. 1948 Brno

Po maturitě na zdravotnické škole v Brně (1967) studovala na FF MU (1967–73) filozofii a češtinu; v r. 1980 získala titul PhDr. V l. 1977–90 působila na Ústavu pro výzkum společenského vědomí brněnské pobočky ČSAV, 1990–92 na společném pracovišti pro religionistiku FF MU a ČSAV, od r. 1992 na Katedře religionistiky a od r. 1995 na Katedře filozofie FF MU. V r. 1997 získala titul PhD. (Idea „nového“ náboženství v českém filozofickém myšlení) a v r. 2005 se habilitovala (Karel Vorovka. Život a dílo). Spoluzakládala Českou společnost pro studium náboženství (1990), v l. 1993–2001 byla výkonnou redaktorkou našeho prvního religionistického časopisu Religio, od r. 2009 je výkonnou redaktorkou vědeckého časopisu Studia philosophica.

Ve své vědecké a pedagogické práci se zaměřuje na dějiny české filosofie s důrazem na 19. a 20. století, na dílo T. G. Masaryka a na filosofii náboženství.

Bibliografie:
Filosofická revue 1929–1948. Bibliografie časopisu olomouckých dominikánů, 1994;
Církve a náboženské společnosti v České republice (učební text), 1994;
Bible v českých dějinách (učební text), 1994;
Masaryk a „nové náboženství“ (Masaryk – Tvrdý – Zbořil), 1996 (edice Přednášky Masarykovy společnosti v Brně);
Filosofie náboženství. Pokus o typologii (s B. Horynou), 1999;
Dějiny religionistiky. Antologie (s B. Horynou), 2001;
Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2001;
Demokracie je diskuse. Česká filosofie 1918–1938 (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2005;
Česká filosofie za protektorátu (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2006;
Karel Vorovka. Cesta matematika k filosofii, 2010;
Česká filosofie v letech 1945–1948 (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2013;
Místo „kvalitativního pozitivismu“ O. A. Fundy v českém pozitivistickém myšlení, Po cestách kritického myšlení, ed. J. Paitlová, 2015.

Sborníky:
Globální problémy a „nové teologické myšlení“, Křesťanství a globální problémy, 1990;
Josef Kratochvil a Filozofická revue, Nad Meditacemi věků, 1992;
Idea „etického náboženství“ v českém myšlení, Náboženství v českém myšlení, 1993;
◦ Česká filosofie ve 20. století I–II (spolued.), 1995;
Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství, Náboženská dimenze Masarykova myšlení, 1995;
Ohlasy na práce J. L. Fischera ve Filosofické revui, J. L. Fischer a filozofie 20. století, 1996;
Chalupný a Brno, Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor, ed. J. Zumr, 1999;
Metoděj Habáň a česká filozofie, Teolog, filosof a psycholog P. Metoděj Habáň, eds. J. V. Musil a kol., 2000;
Karel Mácha – historik české filosofie (s J. Gabrielem), Filosof českých duchovních dějin, 2001;
Karel Vorovka o Masarykově filozofii náboženství, T. G. Masaryk ve třech stoletích, eds. J. Smolík, J. Štěpán, 2001;
Masaryk a idea nového náboženství, T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství 2, ed. E. Voráček, 2001;
P. Spunar a Masarykova univerzita v Brně. Kapitolka životopisná, Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2), ed. J. K. Kroupa, 2000;
Vorovka a Masaryk, Bratislavské přednášky KF FF MU, ed. Josef Šmajs, 2002;
Emanuel Rádl a poválečný „spor o novou českou filosofii“, Emanuel Rádl – vědec a filosof, eds. T. Hermann, A. Markoš, 2004;
Kant ve filosofii Karla Vorovky, Kant redivivus. Průřezy dílem filosofa, ed. B. Horyna, 2004;
Filozofia religii Tomasza G. Masaryka, Anthropos 3/2004 (Lublin);
Karel Vorovka o smyslu českých dějin, Filosofie dějin: problémy a perspektivy, eds. I. Holzbachová a kol., 2004;
Moravská zastavení Jiřiny Popelové, Filosofka Jiřina Popelová, ed. E. Foglarová, 2005;
Karel Vorovka a Masarykova Světová revoluce, T. G. Masaryk a Světová revoluce, 2005;
T. G. Masaryk a čeští novotomisté, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VI-2005;
J. L. Fischer a Jednota filosofická, Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Philosophica VI-2005;
Klasické jazyky a vysokoškolská výuka filozofie, Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4, Bratislava 2006;
Polemiky Jana Patočky s novotomisty, Jan Patočka, české dějiny a Evropa, eds. I. Navrátil, T. Hermann, 2007;
Realismus kontra romantismus. Masaryk a krásná literatura v letech 1887–1891, T. G. Masaryk ve sporech 1886–1896 (od Rukopisů ke Karlu Havlíčkovi), 2007;
Karel Vorovka – posel myšlenky všeslovanského filosofického kongresu v Praze, Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I, eds. Z. Plašienková, B. Szotek, M. Toman, Bratislava 2008;
Filosof ducha a krásy. Tři poznámky k životu a dílu Jaroslava Hrubana, Otakar Zich a Jaroslav Hruban, estetikové z Hostinského školy, ed. E. Foglarová, 2008, s. 112–118;
Vasil Kaprálek Škrach v diskusi o Masarykovi, T. G. Masaryk, jeho spolupracovníci a vznik československého státu, 2009;
Karel Vorovka, Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím, ed. I. Blecha, 2009;
Návraty k Zeyerovi v době okupace, Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy, eds. J. Kudrnáč a kol., 2009;
Sulle orme romane dei filosofi cattolici cechi, Dal Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di scontri nazionalisti e di coesistenza, ed. T. Parma, 2011;
Místo Jacquese Maritaina v české filozofii, Filozofické myslenie v stredoeurópskom priestore - tradície a súčasnosť, eds. Z. Plašienková, V. Leško, B. Szotek, Košice 2011;
Josef Ludvík Fischer o demokracii a svobodě, Sloboda a jej projekcie, ed. P. Sucharek, Prešov 2012: http://sfz.sk/sites/default/files/zborniky/2012_Sloboda_a_jej_projekcie;
Masaryk a krásná literatura, Filozofia – veda – literatúra, eds. L. Bohunická, E. Lalíková, Bratislava 2014;
Matematik a filosof Karel Vorovka, K. Vorovka, Skepse a gnóse, ed. H. P., 2017.

Časopisecké příspěvky:
Problémy světonázorové orientace ve vztahu k náboženským a společenským hodnotám, Ateizmus 1983;
Zwingli a Kalvín, Ateizmus 1984;
Humanistický reformátor. K 500. výročí narození U. Zwingliho, Ženevský papež. K 475. výročí narození Jana Kalvína, VaŽ 1984;
K některým interpretacím sociálních problémů v moderní křesťanské teologii, Ateizmus 1986;
Kolumbijský revolucionář Camilo Torres, Kníže humanistů. K 450. výročí úmrtí E. D. Rotterdamského, VaŽ 1986;
Černošský hlasatel nenásilí. M. L. King, Anežka Přemyslovna v zrcadle času (s D. Papouškem), VaŽ 1988;
Teologická východiska Křesťanské mírové konference, Ateizmus 1988;
Na okraj kanonizačního procesu bl. Anežky Přemyslovny (s D. Papouškem), Ateizmus 1989;
Čeští novotomisté o společnosti a demokracii, SPFFBU 1999, B 46;
Člověk a filosof Lubomír Nový. K nedožitým sedmdesátým narozeninám, SPFFBU 2000, B 47;
Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů, SPFFBU 2001, B 48;
O zanedbávání odkazu T. G. Masaryka (s J. Zouharem), Universitas 4/2002;
Filozofia czeska w okresie miedzywojennym, Edukacja filozoficzna (Katowice) 34, 2002;
K dvojímu výročí Karla Vorovky (Komentář), FČ 2/2004;
Před deseti lety zemřela Božena Komárková, Universitas 1/2007;
Americká filosofie Karla Vorovky (komentář ke studii K. Vorovky: Teorie poznání v americkém neorealismu), Aluze.cz 1/2007;
Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii, Studia philosophica 1–2/2009;
Ladislav Klíma a Karel Vorovka, Věčnost není děravá kapsa, aby se z ní něco ztratilo. Soubor studií věnovaných L. Klímovi, eds. E. Gilk, J. Hrabal, Příloha e-1 revue Aluze 2010;
Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi, Studia philosophica 1/2010;
Rádlova Útěcha z filozofie na stránkách Křesťanské revue, Studia philosophica 2/2012.

Edice:
◦ The Bible in Cultural Context (s D. Papouškem), 1994;
◦ Česká bible v dějinách evropské kultury (s D. Papouškem), 1994;
◦ Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2003;
◦ Filosofie za protektorátu. Vybrané texty z českých filosofických časopisů (s J. Zouharem, J. Gabrielem), 2006;
◦ T. G. Masaryk a česká státnost. Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference (s J. Zouharem), 2008;
◦ Spisy T. G. Masaryka: sv. 8. Moderní člověk a náboženství, 2000, sv. 20. Slovanské studie a texty z let 1891–1889, 2007, sv. 4. Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie, 2012, sv. 5. Univerzitní přednášky II. Dějiny filosofie, 2014 (s J. Gabrielem, J. Zouharem);
◦ J. Král: Masarykova kritická činnost v Athenaeu (s J. Gabrielem, J. Zouharem), 2012;
◦ K. Vorovka: Skepse a gnóse, 2017.

Slovníky, encyklopedie:
Judaismus – křesťanství – islám, ed. H. P., 1994 (51 hesel), Judaismus – křesťanství – islám, eds. H. P., B. Horyna, 22003 (180 hesel).

a