Václav Písecký

* 1482 Písek

† 1511 Benátky

Na artistické fakultě v Praze získal (1502) hodnost bakaláře a (1505) mistra svobodných umění. Zprvu byl správcem novoměstské latinské školy u sv. Jindřicha. V r. 1506 přešel mezi univerzitní učitele „požívající hmotných a jiných výhod kolejních nadací“; v r. 1508 byl děkanem artistické fakulty. V duchu své humanistické orientace (v tomto ohledu jej ovlivnil Řehoř Hrubý z Jelení) se na univerzitě snažil klást větší důraz na studium řečtiny, jako cesty k hlubšímu osvojení odkazu antiky. Protože se na kališnické fakultě setkával spíše s nepochopením a odporem, odešel z univerzity a věnoval se vychovávání syna Řehoře Hrubého, Zikmunda. S ním také odešel do Itálie, kde pak studoval v Padově a Bologni; toto město – tehdy sídlo papeže – opustil kvůli morové epidemii ale brzy nato zemřel v Benátkách.

Je autorem prvního českého překladu z řečtiny – mravně výchovného pojednání Izokratovo napomenutí k Demonikovi (Spis Izokrata k Demonikovi napomenutelný). Pojednání propagující harmonické rozvíjení schopností tělesných, duševních a mravních bylo součástí P. dopisu Řehoři Hrubému (tiskem vyšlo poprvé v r. 1512). Z další P. korespondence je častěji citován latinský list „velmi učený a obšírný“ (Matouš Kolín z Chotěřiny), adresovaný Michalovi ze Stráže (ten svého času podporoval na univerzitě P. snahu o zkvalitnění studií). P. v něm formou platonského dialogu líčí své „hádání“ s italským dominikánem o přijímání pod obojí způsobou. Podle Řehoře Hrubého, který list v českém překladu uveřejnil ve svém tzv. Velkém sborníku z r. 1513, P. sledoval ciceronské, jeronýmovské a platonské předlohy. Platonovo dílo P. pravděpodobně znal jen zprostředkovaně, z prací Marsilia Ficina Platonica philosophia de animorum immortalitate (1482) a Commentaria in Platonem (1496). Ve svých listech P. uváděl také Filolaa, Porfyria, Macrobia ad.

Bibliografie:
◦ P. př. Izokrata vydal K. J. Erben: Výbor II, 1818 (rozbor překladu: F. Lepař: LF 1874).
◦ J. Truhlář: Dva listáře humanistické, 1897;
◦ B. Ryba: List V. P. Michalovi ze Stráže, LF 1933.

Literatura:
◦ J. Truhlář: Humanismus a humanisté v Čechách za Vladislava II., 1894;
◦ B. Ryba: V. P., Eneáš Silvius a Lukianus, LF 1930;
◦ J. Ludvíkovský: V. P. a náš národní humanismus, 1948;
◦ F. Novotný: O Platonovi IV, 1970;
◦ Antika a česká kultura, ed. L. Varcl a kol., 1978;
◦ M. Kopecký: Český humanismus, 1982;
◦ Dějiny univerzity Karlovy II, 1995.

jg