Jan Scholastik

* ok. 1170

† 1. 9. 1236 Praha

Pocházel z českého rodu Buziců; byl úzce spřízněn s pražskými biskupy Janem III. a Janem IV. z Dražic i s Řehořem Zajícem z Valdeka. Je doložen listinami od r. 1203 jako scholastik pražské katedrální školy (studium particulare). K r. 1211 je poprvé uveden titulem „magister“ (artium?). Vzdělání odpovídající této hodnosti mohl získat nejspíše v Paříži, kde již tehdy plně fungovalo studium generale. V r. 1277, kdy byl zvolen pražským biskupem, je charakterizován jako „vir litteratus“ (CDB II, č. 299).

Úřad a hodnost (dignitas) scholastika zahrnovaly kromě dohledu nad veškerou výukou v daném správním okruhu též starost o pěstění tradičních filozofických disciplín v rámci artes liberales. Pro české země jsou do r. 1230 známi z listin další scholastikové, školní mistři a mistři: Jakub (Olomouc, CDB II, č. 92, r. 1208–11), Petr (Praha, CDB II, č. 85, r. 1209), Zdislav (Praha, CDB II, č. 79, 126, 168, 199, 299, l. 1209–27), Petr (Znojmo, CDB II, č. 268, 288, l. 1225–26), Zdislav (Morava, CDB II, č. 279, 288, l. 1225–26), Štěpán (Morava, CDB II, č. 288, r. 1226), Bernard Kaplíř ze Sulevic (Praha, CDB II, č. 299, 331, 333, l. 1227–29; nástupce Janův a potomní biskup pražský), Egidius (Praha, CDB II, č. 331, r. 1229). Do konce 13. století jsou jenom na pražské katedrální škole doloženi ve funkci scholastika např. Štěpán (1238–43, CDB 4,1, č. 331), Markvart (1247–55, CDB 4,1, č. 112–13, 262), Jan III. z Dražic (k r. 1258, CDB 5,1, č. 148), Přísnobor (1258 an., CDB 5,1, č. 163, 196, a 5, 2, č. 559, 589), M. Řehoř Zajíc z Valdeka, M. Antonín (k r. 1275, CDB 5,1, č. 400, 455, 559, a 5,2, č. 765) a Jan (1287–93; V. Tomek: Dějepis města Prahy 1, 2. vyd. 1892). Bude jich však nepochybně ještě více.

Literatura:
◦ Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae I–III, ed. G. Friedrich, Z. Kristen, 1904, 1924, 1962, IV–V, ed. J. Šebánek, S. Dušková, 1974, 1982;
◦ Tisíc let pražského biskupství 973–1973, Řím 1973;
◦ Z. Hledíková: Biskup Jan IV. z Dražic, 1991.

md