Aleš Mergental

fil - žur I

917 855

 

Arthur Schopenhauer ( 1788 - 1860 )

Představitel iracionalistického proudu a jeden ze zakladatelů filosofie života. O své filosofii říká, že ji je možné shrnout do jedné věty: “Svět je sebepoznáním vůle.”

Stěžejní dílo, ve kterém je vysvětlena Schopenhauerova ontologie je:

“Svět jako vůle a představa”

- svět jako představa (svět pro nás) - vytváříme si naši představu o světě z jevů - “svět je má představa”. Jevy jsou ideje začleněné do prostoru a času. Ideje jsou bezprostředním zpředmětněním vůle a poznáváme je pomocí filosofie, umění nebo nejlépe hudby, kde k tomuto ztělesnění dochází nejpřirozeněji.

- svět jako vůle (svět o sobě) - vůle je iracionální pud, který je principem světa a propojuje svět o sobě i pro nás. Projevuje se ve všem živém i neživém a jejím základním aktem je uspokojení potřeb spojených s existencí těla a rozmnožování rodu. Toto puzení ovšem nikdy nedojde svého uspokojení, protože vůle nás nutí pořád něco chtít. I když něčeho dosáhneme, vzápětí se vyjeví nová touha naplnit něco dalšího.

- svět se tak stává utrpením, protože jsme vůlí neustále hnáni něco dosahovat - “životu je utrpení vlastní a od něho neodlučitelné”. Utrpení lze překonat odmítnutím samotné vůle po životě tzn. obrácením se k askezi.

- svět o sobě nám není uzavřen a můžemeho ho poznat pomocí vnitřní zkušenosti, tzn. prožíváním vůle