hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Němčina

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály otázky literatura dipl. práce státnice

Státní závěrečné zkoušky z německého jazyka

 1. Termíny konání

SZZ pro bakalářské studium německého jazyka a literatury a všechny germanistické magisterské obory (filologie, učitelství a překladatelství) se konají pravidelně 3x ročně (leden, červen, září). Všechny termíny jsou vypisovány jako řádné i opravné.

Konkrétní termín se zveřejňuje v ISu u příslušného předmětu SZZ, na stránkách ÚGNN v sekci Co nového na katedře a na nástěnce ÚGNN.

 1. Před SZZ je nutno

 1. přihlásit se ke zkoušce na vypsaný termín (v ISu; odpovídající předmět je potřeba si zapsat před začátkem příslušného semestru v období registrace)

 2. provést kontrolu údajů v ISu v Rozpisu prací / v archivu prací

 3. odevzdat oborovou práci (1 výtisk) či diplomovou práci (2 výtisky + vložení do archivu)

 4. uzavřít studium a nechat si o tom vystavit potvrzení na studijním oddělení u své studijní referentky – toto potvrzení je nutné odevzdat na sekretariátě ÚGNN nejpozději před zahájením SZZ (před započetím písemné zkoušky).

 1. Přihlášení ke zkoušce

Studenti se ke zkoušce musí přihlásit na vypsaný termín v ISu, a to v příslušném předmětu dle studijního zaměření:

bakalářské studium

NJI_27

Abschlussprüfung – Baccalarius
nebo: Státní závěrečná zkouška bakalářská

magisterské studium filologie

NJII_273

Abschlussprüfung – Magister

magisterské studium učitelství

UzNJII_273

Abschlussprüfung – Magister – Lehramt
nebo: Státní závěrečná zkouška magisterská - učitelství

magisterské studium překladatelství

NJPII_273

Abschlussprüfung – Magister
nebo: Státní závěrečná zkouška magisterská - překladatelství

kombinované magisterské studium

NJK_35

Státní závěrečná zkouška


Pokud student v magisterském studijním programu končí studium ve více programech, musí se přihlásit ke každé zkoušce zvlášť.

Přihlášky se uzavírají zpravidla 3 týdny před konáním SZZ. Přesné datum je určeno při vypisování daného termínu.

Studenti, který mají přerušené studium a nemohou se přihlašovat v ISu, musí do stejné doby svůj úmysl konat SZZ oznámit na sekretariátě ÚGNN mailem, aby bylo možné zařadit je do rozpisu ke komisím, příp. jim zasílat relevantní aktuální informace.

 1. Oborové a diplomové práce

Oborové práce vypracovávají studenti dvouoborového studia, kteří píší diplomovou práci na druhém oboru. Práce se odevzdávají školiteli v 1 vyhotovení, obhajoby těchto prací se nekonají.

Diplomové práce se odevzdávají ve dvou vyhotoveních na sekretariátě, vyvázané v pevných deskách, jeden exemplář se po konání obhajoby vrací studentovi, druhý zůstává školiteli.


termín odevzdání diplomové práce do

leden

30. 11.

červen

30. 4.

září

30. 6.

Vzhledem k systému centrálního uzavírání archivů není pozdější odevzdávání možné. Soupis odevzdaných prací slouží studijnímu oddělení jako podklad k uzavření archivů prací.

 1. Archiv prací

 1. Archivy prací otevírá studijní oddělení na základě zápisu do předmětu Diplomarbeit.

 2. Student nahraje do archivu práci, anotaci a klíčová slova v češtině a angličtině.
  Termíny jsou shodné s termíny odevzdání papírových verzí prací (30.11., 30.4., 30.6.).

 3. ÚGNN předává studijnímu oddělení seznam odevzdaných tištěných verzí prací. Na jeho základě studijní oddělení archivy uzavírá.

 4. Školitel následně provede kontrolu práce. Poté může on i oponent vložit do ISu posudky.

 5. Dle interního předpisu FF MU posudky musí být vloženy nejpozději 3 kalendářní dny před konáním SZZ.

 1. Potvrzení o splnění všech studijních povinností

Potvrzení o splnění všech studijních povinností vydává studijní oddělení. Odevzdat na sekretariátě ÚGNN se musí před započetím 1. části zkoušky (písemná zkouška).

Pro opravný termín zůstává v platnosti už odevzdané potvrzení.

 1. Zkušební komise

Rozdělení do komisí bude zveřejněno v ISu v příslušném předmětu SZZ 14 dní před konáním 1. části SZZ.

 1. Písemná zkouška

Součástí SZZ ve všech formách studia je písemná zkouška. Koná se zpravidla v pátek v týdnu před obhajobami a ústní zkouškou.

Její výsledek je oznamován v  den konání druhé části SZZ (před započetím obhajob / ústní zkoušky).
specifikace zkoušky

povolené pomůcky

rozsah

čas

bakalářské studium

překlad textu z češtiny do němčiny

pouze tištěné slovníky překladové i výkladové

cca 150 slov

90 minut

magisterské studium
filologie a učitelství

odborný výklad

Po uzavření přihlášek na vypsaný termín v ISU je pro samostatnou přípravu ohlášeno 8 témat (4 témata jazykovědná a 4 literární). Pro vlastní písemnou zkoušku bude v den zkoušky výběr zúžen na 4 témata (po dvou z každé oblasti). Student si z těchto 4 témat zvolí jedno.

Nehraje roli, zda diplomovou práci píše na literární či jazykovědné téma.

rozsah práce není stanoven, je třeba téma uceleným a věcně i formálně správným způsobem vyložit
120 minut


překladatelství

překlady

z němčiny do češtiny (text na ekonomické nebo ekonomicko-právní téma)

slovníky tištěné i elektronické verze

cca 200 slov


140 minut

a z češtiny do němčiny (bez odborného zaměření)

cca 140 slov

 1. Neúspěch u SZZ

 1. Diplomová práce
  Diplomová práce, která byla odevzdána, musí projít obhajobou, a to i v případě, kdy je navrženo hodnocení F.
  V případě, že diplomand práci neobhájí s kladným výsledkem, komise vydává doporučení k řešení situace (přepracování či doplnění práce, změna tématu). Student, který neobhájí svou diplomovou práci, může v případě úspěchu v písemné části SZZ konat ústní zkoušku.

 2. Písemná zkouška
  Neúspěch u písemné zkoušky znamená celkový neúspěch z oborové části SZZ.
  Studenti učitelství mohou v takovém případě skládat zkoušku z didaktiky.

 3. Ústní zkouška
  Pokud student neuspěje u ústní zkoušky, v opravném termínu musí znovu absolvovat i písemnou část zkoušky.