hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Skandinávská studia


Materiály k předmětům


SKANSI_07 (podzimní semestr 2011)

Úvod do studia dějin a literatury Skandinávie

Vyučující: PhDr. M. Juříčková, CSc.

Anotace předmětu:
Přednáška a seminář. Zaměření jednotlivých témat má dvě základní dimenze – faktickou a metodologickou; ty mají posluchačům poskytnout odbornou výbavu pro úspěšné studium specializovaných předmětů.
Výstup/ukončení předmětu/získání kreditů A:
- ústní prezentace vybraných skandinávských osobností – v hodinách
- přečíst jakoukoli knihu přeloženou od následujících autorů: a/ Thomas Hylland Eriksen, b/ Per Olof Enquist, podat písemnou zprávu o obou. (o každé knize min. na jednu NS – elektronicky do 31. 1. 2012)
- účast na hodinách: 70%


Předmět se na podzim 2011 koná v následujících termínech: 27.9. + 18.10. + 25.10. +1.11.+ 8.11.+ 15. 11. + 22.11.+ 29.11.+ 6.12. + 13.12.

1. Skandinavistika, její zaměření, historie, tematické okruhy a aktuální dopady
2. Geopolitická mapa Skandinávie
3. Skandinávie dnes. Integrace Evropy a vývoj skandinávské společnosti
4. Společné dějiny a mocenská centra
5. Národní jazyk a identita skandinávských zemí
6. Metody a cíle skandinavistiky a nordistiky – přesahy k jiným oborům
7. Malířství a architektura
8. Hudba a film
9. Literatura a divadlo
10. Shrnutí otázek, dokončení vybraných témat
Úvod do studia dějin a kultury Skandinávie – 1 semestr – povinné A kredity

1. Pojmy Sever, Skandinávie. Studium nordistiky a skandinavistiky na univerzitách v ČR. Osobnosti. Česko- skandinávské kulturní vztahy v historii a současnosti.
2. Pohled na geografickou a politickou mapu Skandinávie. Perspektiva historická
I současná.
3. Hudba, výtvarné umění, architektura. Přehled. Osobnosti.
4. Výtvarná díla, fotografie, stavby, symboly kultur jednotlivých skandinávských zemí.
5. Moderní literatura švédská, norská, dánská, islandská. Překlady a překladatelé.
6. Politické zřízení v jednotlivých skandinávských zemích. Nejvýznamnější politické strany. Aktuální situace.
7. Nejstarší skandinávská literatura. Ságy. Edda. Středověká literatura.
8. Demokratické tradice a instituce. Tisk, časopisy.
9. Soužití různých etnik a náboženství. Imigranti. Integrace a asimilace. Dialog kultur.
10. Severská rada. Skandinávské soužití. Stručný přehled jazykového sousedství skandinávských jazyků.