hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Němčina

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály otázky literatura dipl. práce státnice

Studijní a zkušební řád MU

Informace k magisterskemu navazujícímu studiu překladatelství němčiny jsou na zvláštní stránce.

Bakalářské studium němčiny
Navazující magisterské studium němčiny
Navazující magisterské studium učitelství němčiny

Tříleté bakalářské studium prezenční jednooborové (imatrikulační ročník 2006 a následující)

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Úspěšné absolvování tříletého jednooborového bakalářského studia zakládá možnost dalšího studia, a to buď dvouletého navazujícího magisterského studia dvouoborového nebo dvouletého navazujícího magisterského studia jednooborového. Tříleté jednooborové bakalářské studium je organizováno na základě kreditního systému. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.

Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl minimálně 20 kreditů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Závazná posloupnost jednotlivých přednášek či seminářů je v obou cyklech dána římskými číslicemi (uvedenými za názvem) přednášky a semináře - pokud takto označeny nejsou, mohou být absolvovány v libovolném pořadí, popř. současně.
Studium je rozvrženo do 6 semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Aby se student mohl přihlásit k této zkoušce, která je předepsána na konec studijního cyklu, tj. 6. semestru, musí získat celkem:
180 kreditů, a to
Tříleté bakalářské studium prezenční dvouoborové (imatrikulační ročník 2006 a následující)

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro dvouoborové studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Úspěšné absolvování tříletého dvouoborového bakalářského studia zakládá možnost dalšího studia, a to buď dvouletého navazujícího magisterského studia dvouoborového nebo dvouletého navazujícího magisterského studia jednooborového. Tříleté dvouoborové bakalářské studium je organizováno na základě kreditního systému. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl minimálně 80% z požadovaného celkového počtu volitelných kreditů, tj. 8 kreditů.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Závazná posloupnost jednotlivých přednášek či seminářů je v obou cyklech dána římskými číslicemi (uvedenými za názvem) přednášky a semináře - pokud takto označeny nejsou, mohou být absolvovány v libovolném pořadí, popř. současně.

Studium je rozvrženo do 6 semestrů a je zakončeno bakalářskou zkouškou. Aby se student mohl přihlásit k této zkoušce, která je předepsána na konec studijního cyklu, tj. 6. semestru, musí na oboru získat celkem:
a) nejméně 95 kreditů, je-li němčina diplomovým oborem, a to


b) nejméně 85 kreditů, je-li němčina nediplomovým oborem, a to

Bakalářská zkouška cyklu má část písemnou a část ústní. Písemná část zahrnuje překlad a práci na zadané téma, v ústní části se prověřují jazykovědné, literárněvědné a literárněhistorické znalosti.


Dvouleté navazující magisterské studium prezenční jednooborové
Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky; podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování bakalářského studia v oboru. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:

1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.
Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 120 kreditů

Předměty, které student případně absolvuje v rámci svého učitelského studia (psychologie, pedagogika atd.), jsou započítávána jako C kredity. Jako B kredity mu mohou být uznány pouze předměty pedagogického zaměření vypisované UGNN (oborová didaktika apod.)

Státní závěrečná zkouška magisterského studia se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zaměřena na zpracování odborného - lingvistického či literárního tématu, ústní část se týká komplexních vědomostí lingvistických, literárních a literárněvědných.

Dvouleté navazující magisterské studium prezenční dvouoborové

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky v kombinaci s jedním z dalších oborů pro navazující dvouoborové a jednooborového magisterské studium vypsaných na FF a jiných fakultách MU. Podmínkou pro studium je absolvování bakalářského studia v oboru. Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Studium trvá 4 semestry. V tomto studiu musí posluchači získat celkem 70 kreditů na diplomovém oboru a 50 kreditů na oboru nediplomovém.

Na diplomovém oboru:
Na nediplomovém oboru:


Státní závěrečná zkouška magisterského studia se skládá z písemné a ústní části. Písemná část je zaměřena na zpracování odborného - lingvistického či literárního tématu, ústní část se týká komplexních vědomostí lingvistických, literárních a literárněvědných.
Dvouleté navazující magisterské studium prezenční jednooborové (program učitelský)

Studuje se na Ústavu germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Podmínkou pro studium je absolvování dvouoborového či jednooborového bakalářského studia v totožných oborech. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit absolventi jiných oborů z jiných vysokých škol v ČR., musí však složit přijímací zkoušku. Totéž se týká absolventů bakalářského studia na naší katedře, kteří u bakalářské zkoušky obdrží hodnocení horší než velmi dobře (C). Odbornému zaměření odpovídá skladba předmětů v kreditním systému, na jehož základě je studium organizováno. Kredity se získávají absolvováním předepsaných povinných a volitelných přednášek a seminářů. Absolvování každé přednášky a semináře musí být doloženo složením příslušné zkoušky nebo (v případě, že kurz je ukončen pouhým zápočtem) splněním podmínek pro udělení zápočtu.
Přednášky a semináře jsou rozděleny do tří skupin:
1. Povinné (kredity A), které tvoří páteř oboru, musejí být absolvovány povinně všechny.
2. Volitelné (kredity B), jejichž výuka je zajišťována Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky a z nichž si posluchač volí podle svého zájmu takový počet, aby dosáhl stanoveného počtu volitelných kreditů. Jako kredity B budou uznány rovněž předměty vypsané jinými ústavy a katedrami FF a PedF a uvedené v Seznamu přednášek FF v rámci oboru němčina.
3. Zbylý počet volitelných kreditů si posluchači mohou doplnit kredity C, které získají, absolvují-li (předepsaným způsobem) příslušný počet přednášek či seminářů na jakémkoliv jiném oboru přednášeném na FF. Do těchto kreditů však nelze započítat TV a povinné předměty společného základu.

Navazující studium německého jazyka a literatury v programu Učitelství pro střední školy lze studovat jednooborově i dvouoborově. Tento program obsahuje jednak předměty, jež se shodují s filologickým programem navazujícího studia, jednak předměty s pedagogickým zaměřením.
Jednooborové studium tohoto programu zahrnuje
a.) povinné předměty shodné s filologickým programem navazujícího magisterského studia viz tabulka pro navazující magisterské studium na internetových stránkách katedry resp. doporučený studijní plán zde.
b.) povinné předměty pedagogického zaměření (oborové didaktiky, psychologie, pedagogika, pedagogická praxe, závěrečná práce z učitelské způsobilosti)
c.) volitelné předměty (B kredity) Celkem 62 kreditů
Během svého jednooborového studia tak student získá celkem 120 kreditů.
Dvouoborové studium programu Učitelství pro střední školy
V dvouoborovém studiu je třeba získat celkem 180 kreditů.
Pokud je němčina diplomovým oborem, jsou v případě němčiny body a. a b. shodné jako u jednooborového studia: Celkem 62 kreditů
Celkový počet za a. a b. je 62 a 39, celkem 101 kredit,

Bod c., tedy volitelné předměty (B kredity), je jiný, zde je třeba nasbírat pouze 11 kreditů.

Na němčině tedy student nasbírá minimálně 112 kreditů. Zbylý počet (68 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

Pokud je němčina nediplomovým oborem, student absolvuje 29 kreditů z povinných předmětů (A kredity), (celkem 29), 10 kreditů za seminář k oborové práci a 0 kreditů za oborovou práci (celkem 10). Povinné předměty pedagogického zaměření absolvuje na obou oborech, na němčině z nich nasbírá 19 kreditů (celkem 19), volitelné předměty musí na němčině absolvovat za 11 kreditů (celkem 11 kreditů). Celkový počet na němčině je 69 kreditů, zbytek (111 kreditů) je třeba nasbírat na druhém oboru.

Všechny předměty magisterského studia (povinné i volitelné) existují v informačním systému ve dvojí podobě, v podobě NJ a UzNJ. Studenti programu Učitelství pro střední školy si předměty zapisují v podobě UzNJ, studenti filologického programu jako NJ. Studuje-li student paralelně oba programy, ať už jednou dvouoborově nebo dvakrát jednooborově, zapisuje se do předmětu vždy dvakrát (do NJ i do UzNJ). Pokud si chce zapsat předmět z prvního (bakalářského) cyklu, který existuje pouze v podobě NJ, musí příslušného vyučujícího žádat o výjimku. Pokud studuje dvakrát jednooborově (navazující učitelské a současně filologické studium), musí o výjimku požádat dvakrát (z obou svých programů), aby mohl předmět uplatnit v obou programech svého jednooborového studia.


zpět na stránku Germanistika