hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Němčina

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály otázky literatura dipl. práce státnice

Požadavky k přijímací zkoušce z bakalářského oboru Německý jazyk a literatura

Celofakultní informace o přijímacích zkouškách do bakalářského studia.
Důležitou součástí přijímacího řízení je test studijních předpokladů organizovaný na úrovni univerzity, následující informace se týkají oborového testu z němčiny.
Přijímací zkouška z němčiny má pouze písemnou podobu; obnáší samostatné řešení úkolů na základě daného textu a gramatický test. Příklad staršího zadání testu (doc) lze nalézt na stránkách FF k přijímacímu řízení.
Přihlášky ke studiu na FF MU se podávají elektronicky v Informačním systému MU.

Doporučená literatura:
Povejšil, M. : Mluvnice současné němčiny. Praha 1987. (další vydání 1994, 1999 ...)
popř. Baumbach, R., Václavková, G.: Mluvnice němčiny (včetně kapitoly o nové úpravě německého pravopisu), Fin Olomouc, 1997
nebo jiná spolehlivá středoškolská příručka gramatiky obdobného rozsahu.

Stručná charakteristika studia
Studium je zaměřeno především na poznání jazyka, literatury a kultury německy mluvících zemí. Zvládnutí němčiny je nicméně pouze předpokladem, smyslem studia by mělo být osvojení základů jazykovědy a literární vědy v rámci daného jazykového a teritoriálního vymezení a hlubší proniknutí do historie i současnosti celého kulturního okruhu německy mluvících zemí. U uchazeče se předpokládá hlubší zájem o německý jazyk, jeho strukturu a specifika, stejně jako o literární a obecně kulturní sféru v nejširším smyslu. Jazykověda a literatura představují dvě hlavní disciplíny germanistiky; do studijního programu jsou zahrnuty oba tyto obory společně, přesto však studenti mají možnost určit si těžiště svého zájmu.

Přijímací zkoušky
Přijímací řízení má formu písemného testu. Obsažena je část zaměřená na samostatnou práci s textem (určení pravdivosti tvrzení, porozumění jednotlivým výrazům, náhrada synonymy; další část ověřuje míru jazykových dovedností (transformační či substituční cvičení zhruba v rozsahu učebnice: Höppnerová, Věra: Němčina pro jazykové školy I-III).
 

Požadavky k přijímací zkoušce z navazujícího magisterského oboru Překladatelství německého jazyka

Celofakultní informace o přijímacích zkouškách do navazujícího magisterského studia.
Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného studijního oboru (příbuzný obor bude posouzen).

Písemný test s překladem z češtiny do němčiny
Ukázka struktury testu a charakteru úloh:
I. Přeložte do němčiny bez použití slovníků.
II.-IV. Test na českou slovotvorbu a německou gramatiku.
2. Erläutern Sie fett hervorgehobene Wörter und Wortgruppen im Kontext der EU-Vorschläge für die Rentenpolitik und vermeiden Sie dabei Wörter mit demselben Wortstamm.
3. Bilden Sie Possesivadjektive von folgenden Vornamen:
4. Bilden Sie Bewohnernamen von folgenden Orten und Regionen:
5. Bilden Sie Adjektive von folgenden geographischen Namen:
6. Erläutern Sie den Unterschied anhand eines Beispiels. Muster: Mravní (‚vztahující se k mravům‘, např. zákony) × mravný (‚v souladu s dobrými mravy‘)
V. Vysvětlete německé podtržené výrazy v následujícím textu bez použití slov se stejným kořenem.

Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 51% bodů z maximálně možných.