hlavní stránka germanistika nordistika nederlandistika lidé předměty aktuality linky

Nordistika

studium přijímačky rozvrhy předměty materiály státnice aktuality dipl. práce


Studijní obor Norský jazyk a literatura - požadavky k přijímací zkoušce

Bakalářský studijní program s nastoupením v podzimním semestru 2015

Norský jazyk a literatura je filologický obor širokého zaměření. Struktura oboru dává prostor studiu literatury, kultury a společnosti v Norsku (do určité míry i v ostatních skandinávských zemích), a to v kontextu integrované Evropy. Většina předmětů se od druhého ročníku vyučuje norsky. Přijímací zkoušky oboru mají určit, zda má kandidát předpoklady ke studiu filologického oboru v jeho různých dimenzích – komunikační, jazykové, kulturní, rozhledu literárního, uměleckého, historického i aktuálně společenského. Znalost norštiny je jistou výhodou, ale nikoli nutným předpokladem. Přijímací zkoušky mají dva okruhy: prvním (I.) je domácí příprava, těžiště spočívá v prokázání osobní motivace (I. - 30 % z celkového bodového ohodnocení). Sem spadá vlastní četba, motivační dopis a text namluvený v angličtině. Druhým okruhem (II.) je prezenční test, prokazující schopnost aplikovat svůj kulturní rozhled a vědomosti ze střední školy. To se týká především předmětů čeština, angličtina, dějepis, česká a světová literatura – na úrovni maturitní zkoušky, ovšem s výrazným zaměřením na Norsko a Skandinávii. Všechny otázky v testu jsou bodovány, adekvátní a plnohodnotné odpovědi garantují 100 bodů, které v celkovém úhrnu tvoří 70% ohodnocení (II. - 70%). Minimální hranice akceptovatelnosti pro přijetí je stanovena následovně: 58 bodů (ze 100 možných) v prezenční části II a minimálně 20 bodů (z 33 možných) v okruhu I. Upozornění: Oba okruhy jsou hodnoceny samostatně.

I. K přijímací zkoušce si prosím přineste vytištěné následující podklady:
 1. Seznam nejméně 13 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby v jakémkoli jazyce (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly). Pozornost věnujeme složení četby (starší i novější, více než dva tituly detektivní literatury neuvádějte), i správnosti uvedení nejzákladnějších bibliografických údajů.
 2. Motivační dopis s názvem: „Učení jazyků jako psychologická zkušenost. Vědomosti, zkušenosti, emoce. Setkání s lidmi, setkání s kulturami. Plány a perspektivy.“ Prosíme o dodržení rozsahu: 400 - 500 slov (dokument Word, vytištěný, podepsaný)
 3. Namluvit v angličtině vámi vybraný text – prozaický, básnický, novinový nebo učebnicový text podle vlastního výběru. Rozsah: cca 3 minuty. Nosič: CD

II. Písemný test oborové zkoušky – uvádíme okruhy a možnost přípravy:
 • Sledování denního a odborného tisku, na internetu apod., zvláště s ohledem na evropskou integraci a česko-norské vztahy.
 • Základní přehled o historii a současnosti Norska, ale i ostatních skandinávských zemí (státní zřízení, historické milníky, 20. stol.)
 • Geografická a politická mapa Skandinávie
 • Nejvýznamnější osobnosti a díla skandinávské, zvláště norské literatury a kultury – v historii i současnosti.
 • Hudba, výtvarné umění a architektura
 • Bezpečná znalost angličtiny na uživatelské úrovni
 • Adekvátní praktická i teoretická znalost české mluvnice, pravopisu, skladby, jakož i lingvistické terminologie na úrovni gymnaziálních osnov, tedy včetně latinských názvů/označení.
  Pozor: Struktura přípravy je věcí osobní volby, příklady doporučených zdrojů jsou orientační:
  Dějiny Norska (Nakladatelství Lidové noviny)
  Moderní skandinávské literatury 1870 – 2000 (Karolinum)
  Gustav Pallas: Hvězdy severu (Chvojkovo nakladatelství)
  Slovník severských spisovatelů (Nakladatelství Libri)
  Helena Kadečková: Soumrak bohů (Nakladatelství Aurora)
  Henrik Ibsen: Hry (Divadelní ústav)
  http://www.skandinavskydum.cz/priloha-literarnich-novin-venovana-norske-literature
  http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=cislaAvailableFree
  http://www.noramb.cz/
  http://www.hostbrno.cz/
  http://www.doplnek.cz/kategorie/12-soucasna-evropska-proza • Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia - Norský jazyk a literatura
  Magisterský studijní program 2015 – 2017

  Kandidáti, kteří absolvovali bakalářské zkoušky s celkovou známkou A nebo B, jsou přijati bez přijímaček.
  Ostatní zájemci do naplnění kapacity procházejí testem, který se skládá ze dvou částí:
 • Motivační dopis k magisterskému studiu (norsky), minimální rozsah 5000 znaků (70% hodnocení) na mail : jurickov@phil.muni.cz
 • Ústní pohovor z oblasti literatury, kultury, historie, masmédií, společenských a sociologických otázek Norska a Skandinávie (30%) se koná 22. 6.2015 ve 14 hod. v pracovně nordistiky.