Základní informace o semináři

Seminář japonských studií vznikl v září roku 2007 při Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a od 1.1. 2014 je samostatným pracovištěm. Od roku 2008 nabízí možnost studia v bakalářském studijním oboru Japanistika. Program studia tohoto oboru zahrnuje především praktickou a teoretickou přípravu v oblasti japonského jazyka a písma, důležitou součástí studia jsou však také kurzy zaměřené na řadu témat z oblasti japonské kultury a společnosti, přednášky a semináře zaměřené na dějiny, literaturu, náboženství, divadlo, film, politiku, ekonomii apod.

Kromě výuky v rámci oboru Japanistika, je náplní programu Semináře japonských studií vědecká činnost, a to obzvláště v oblastech vědeckého zaměření členů Semináře. Výstupem je kromě publikací a článků v odborném tisku a sbornících také účast na vědeckých konferencích, a v neposlední řadě též příprava studijních materiálů pro výuku praktických jazykových i odborných teoretických předmětů v rámci oborů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Náplní práce Semináře jsou také aktivity ve vztahu k širší mimoakademické veřejnosti. Seminář organizuje každoroční přípravné kurzy pro uchazeče o studium oboru Japanistika, připravuje cyklus přednášek v rámci programu Univerzita třetího věku, a jeho členové se i jinak aktivně podílejí na popularizaci japonského jazyka a kultury.

Hlavním teoretickým východiskem koncepce Semináře japonských studií je náhled na pozici Japonska, japonské společnosti a kultury v současném světě. Postupující globalizace se projevuje často zdánlivě protichůdnými tendencemi. Jednak dochází k postupnému utváření do značné míry amorfní "globální společnosti", v reakci na to však také současně zaznamenáváme zvýšený zájem a snahu o vymezení jednotlivých dílčích kultur. Japonská kultura se svými specifickými mechanismy zpracovávání vnitřních i vnějších podnětů se tak stává nejen plodným zdrojem materiálních i nemateriálních statků, ale může také vhodně posloužit jako zdroj reflexe našich vlastních kulturních kořenů.

  design: Aleš Bičan / bican at phil.muni.cz webmaster: Marek Mikeš