O časopisu

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online)

Evidenční číslo MK ČR: E 18715

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik  (BBGN) je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Masarykovou univerzitou (Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty MU). Vychází od roku 2009 dvakrát ročně.

Zaměření a poslání

Cílem časopisu je přispět k výzkumu a odborné diskusi v oblastech germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií.

Zaměření zahrnuje tradiční oblasti jazykovědy, literární historie a literární teorie a společenských a kulturních studií zohledňujících příslušné jazykové oblasti; vítány jsou příspěvky komparatistického zaměření, zvláštní pozornost je přitom věnována středoevropské oblasti a výzkumu vzájemných kontaktů a vlivů. Rovněž jsou vítány studie mezioborového charakteru reflektující zmíněné centrální oblasti.

Uveřejňovány jsou původní příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích.

Rubriky časopisu

Publikované texty jsou rozděleny do tří základních kategorií:

Studie (recenzované původní odborné příspěvky)

Zprávy a materiály (informace o konferencích, projektech apod.)

Recenze (věnované odborným publikacím, zvláště aktuálním monografiím a sborníkům aj.)

Otevřený přístup

V souladu s principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím – Open Access (OA), k jejichž podpoře se Masarykova univerzita přihlásila, poskytuje časopis otevřený a bezplatný přístup k publikovaným příspěvkům.

Plné texty článků jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty MU na adrese: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/106092.

Indexace v databázích

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je zařazen v databázích ERIH Plus, Linguistic Bibliography online (Brill), MLA International Bibliography, EBSCO.

Historie časopisu

Časopis Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik je pokračováním stejnojmenného periodika založeného v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V letech 1979–1994 vycházel v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica et Anglica (K), poté v letech 1996–2008 pokračoval jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica (R), ISSN 1211-4979.