Publikační etika

Publikace výsledků v odborných recenzovaných časopisech je podstatnou částí výzkumu a autoři, recenzenti i editoři BBGN se zavazují naplňovat respektované standardy vědecké práce.

Povinnosti autorů

Autoři jsou povinni se účastnit recenzního řízení, reagovat na připomínky recenzentů a na základě těchto připomínek provést navržené úpravy.

Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.

V kolektivu autorů příspěvku mohou být uvedeni jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.

Tím, že autoři nabídnou text k publikování, dávají na srozuměnou, že všechna uvedená data v příspěvku jsou pravdivá a původní, že se jedná o jejich vlastní text a že veškeré použité zdroje jsou uvedeny v seznamu pramenů a literatury.

Autoři jsou povinni respektovat pravidla formální úpravy článků.

Povinnosti editora

Editor je zodpovědný za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků. Je povinen zachovávat objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, kterými jsou odborná úroveň a význam daného příspěvku a soulad tématu s odborným zaměřením časopisu. V recenzním řízení je povinen zachovávat anonymitu recenzentů i autorů. Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti. S konečnou platností rozhoduje o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

Povinnosti recenzentů

Recenzenti musí zachovávat objektivitu a nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely. Recenzenti mohou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:

  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;
  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;
  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;
  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů neodmítnou vypracování posudku, má redakce za to, že žádný střet zájmů neexistuje.

Recenzenti by měli autora upozornit na případné problémy, zvláště na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada svou činností usiluje o zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje svobodu projevu a názorovou pluralitu v oboru; v souladu s obecně uznávanými zásadami publikační etiky je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy. Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.) a garantuje dodržování výše uvedených pravidel.