O časopisu

Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU.

ISSN 1213-2144 (print), ISSN 2336-4394 (online)

Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky. V jejím rámci se zaměřuje se na široké spektrum témat z oblasti literární teorie, historie a kritiky, dále komparatistiky, didaktiky, kulturních a adaptačních studií apod.                   
Časopis uveřejňuje recenzované studie, dále rozhovory, recenze odborných publikací, zprávy ze života oboru i Ústavu české literatury a knihovnictví.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU). Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

Plné texty studií jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese:  https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/104762.

Evidenční číslo MK ČR: E 18707.

Historie časopisu 

Bohemica litteraria je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), který vycházel v letech 1998–2008 (od r. 1999 již se souběžným názvem Bohemica litteraria) a navazoval na předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná (D) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series scientiae litterarum, ISSN 0231-7818, který vycházel v letech 1954–1997. 

Časopis je úzce spjatý s literárněvědnou bohemistikou vyučovanou na Filozofické fakultě MU / UJEP, k jejímž zakladatelským osobnostem patřil např. významný literární historik prof. Arne Novák. V současné době také redakce časopisu spolupracuje s předními zahraničními literárněvědnými pracovišti (Faculté de Philosophie et Letters, l‘Université Libre de Bruxelles, Institut für Slawistik, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald aj.).

Kontaktní adresa

Bohemica litteraria
Ústav české literatury a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Luisa Nováková, výkonná redaktorka
Email: luisa@phil.muni.cz

Tel/Fax: +420 549 49 5610