Aktuální číslo

1 / 2017 (volume 22)

První číslo 22. ročníku časopisu Graeco-Latina Brunensia (22/1/2017) obsahuje šestnáct odborných příspěvků a recenze, oddíl Miscellanea je věnován poctě k významnému životnímu jubileu profesorky J. Nechutové. Tři články se věnují jazykovědné problematice: V. Martzloff a B. Machajdíková a se zabývají strofickou strukturou poetických nápisů z území staré Itálie (tzv. duenův nápis a pelignijský epitaf z Corfinia). D. Guasti se věnuje vývoji řeckých substantiv na –ίδης. L. Unceta Gómez analyzuje pragmatické funkce latinské částice abi, v textech Plautových komedií. Problematice latinské epigrafiky se věnuje R. Černoch, který pojednává o možné emendaci latinského epitafu CIL III, 4185 “quisquis {h}e(ris)” or “quisquis he(res)”. Příspěvek M. Ctibora se zabývá otázkou členění textu v edicích latinských autorů. Dva články pojednávají o antických věštbách a magii: C. Mondello se věnuje analýze dokumentace Delfských věšteb u Herodota a Oinomaa z Gadary. A. Salayová se zabývá analýzou zvířecích ingrediencí, obsažených v návodech řeckých magických papyrů. V. Kousoulini se se věnuje antické recepci Alkmána na základě papyrologické dokumentace (P.OXY. XXXV 2737). Antická latinská literatura je tématem článku M. Galzerana, který pojednává o scénách konce světa v Lucretiově básni De rerum natura. Další články se soustřeďují na témata z antické historie, byzantské literatury a historie a také novořecké lexikografie: J. Martínez se věnuje politickým následkům morové epidemie v Athénách; M. Hurbanič analyzuje anonymní vyprávění o obléhání Konstantinopole Avary v r. 626, dochované v díle Historia Syntomos. M. Husár se zabývá procesími a architekturou papežského Říma v souvislosti s pobytem Soluňských bratrů v Římě. P. T. Marciniak se soustřeďuje na Lukánovské cento, dochované v Ambrosiánském kodexu. H. Bohrnová zkoumá tzv. byzantská knížecí zrcadla, tedy poučná díla sloužící k výchově urozených mladých mužů. K. Knapková se věnuje lexikografickým experimentům A. Koraise a A. Gazise. Problematice učebnic latiny J. A. Komenského, vzniklých před spisem Orbis pictus se věnuje příspěvek I. Gusevové a V. Rybakova.
Články – Articles
  5-16 Mirrors for Princes: genuine Byzantine genre or academic construct? Coufalová Borhnová, Hana | pdficon
  17-29 Paragraphs in classical Latin texts : problems with editing and the internal evidence from textsCtibor, Michal | pdficon
  31-42 CIL III, 4185 : "quisquis {h}e(ris)" or "quisquis he(res)"? Černoch, Radek | pdficon
  43-55 Ending with world destruction: a closural device in Lucretius' De Rerum Natura and its influence on later Latin poetry Galzerano, Manuel | pdficon
  57-67 Pittaco ζοφοδορπίδαις e la storia dei sostantivi in -ίδης Guasti, Duccio | pdficon
  69-79 Before Orbis Pictus : some notes on Comenius' Latin textbooks Guseva, Irina L.; Rybakov, Vladimir V. | pdficon
  81-92 A Conscious stratagem or garbled memory? : a few notes to the anonymous report on the Avar siege of Constantinople preserved in the Historia Syntomos of Patriarch Nikephoros Hurbanič, Martin | pdficon
  93-110 Processions and architecture of Papal Rome in relation to the stay of the Salonica brothers in Rome Husár, Martin | pdficon
  111-118 The lexicographical experiments of Korais and Gazis Knapková, Kristýna | pdficon
  119-124 P. OXY. XXXV 2737 and Alcman's ancient reception Kousoulini, Vasiliki | pdficon
  125-133 Lucian in Byzantine Hades – a note on the Lucianic cento Marciniak, Przemysław Tadeusz | pdficon
  135-146 Political consequences of the Plague of Athens Martínez, Javier | pdficon
  147-163 Structures strophiques dans la poésie épigraphique de l'Italie ancienne: inscription latine archaïque du duenos (CIL I2 4), épitaphe pélignienne de la pristafalacirix (ST Pg 9, Corfinium)Martzloff, Vincent; Machajdíková, Barbora | pdficon
  165-190 Versioni e formae vulgatae degli oracoli di Delfi : alcune note a proposito di Erodoto e dei frammenti di Enomao di Gadara Mondello, Cristian | pdficon
  191-206 Animals as magical ingredients in Greek magical Papyri : preliminary statistical analysis of animal species Salayová, Andrea | pdficon
  207-222 Pragmaticalización y lenguas clásicas: el caso de latín abi Unceta Gómez, Luis | pdficon
Miscellanea
  223-224 Miscellanea : [úvodní slovo] | pdficon
  225-226 Laudatio auf Jana Nechutová, Brünn, 14. November 2016 Düchting, Reinhard | pdficon
  227-231 Mittel- und Neulateinische Philologie: Geschichte, Aufgabe und Erinnerung Düchting, Reinhard | pdficon
Recenze – Book reviews
  233-236 Loporcaro, Michele (2015). Vowel length from latin to romance Boček, Vít | pdficon
  237-241 McDonald, Katherine (2015). Oscan in southern Italy and Sicily. Evaluating language contact in a fragmentary corpus Cappelletti, Loredana | pdficon
  242-244 Hansen, Dirk Uwe (Ed.). (2011–2016). Anthologia Graeca Franek, Juraj | pdficon
  245-247 Habaj, Michal (2016). Kambýses II. Od tradície k histórii Klokner, Tomáš | pdficon
 
  248-249 Graeco-Latina Brunensia | pdficon