Publikační etika

Při publikování příspěvků v časopise Linguistica Brunensia jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat následující pravidla a povinnosti:

Povinnosti autorů:

 • Autoři, jejichž příspěvky spadají do recenzního řízení, jsou povinni se tohoto řízení účastnit, připomínky recenzentů zohlednit a na základě těchto připomínek provést odpovídající úpravy svých příspěvků. Ve sporných případech se mohou obrátit s konkrétními podněty na redakční radu (výkonného redaktora, editory), případně příspěvek nepublikovat.

 • V kolektivu autorů příspěvku mohou být uvedeni jen členové, kteří významně přispěli k dosažení předkládaných výsledků výzkumu.

 • Hlavní téma příspěvku nesmí autoři poskytnout k publikování jiným redakcím.

 • Autoři se musí při úpravě svých příspěvky upravit řídit pokyny pro formální úpravu statí (viz Pokyny pro autory) a dodržovat stanovenou citační normu.

 • Zasláním příspěvků k recenznímu posouzení autoři automaticky prohlašují, že všechna data uvedená v příspěvku jsou pravdivá a původní. 

 

Povinnosti editorů:

 • Editoři jsou zodpovědní za obsah časopisu a kvalitu publikovaných příspěvků.

 • Editoři zachovávají objektivní přístup ke všem dodaným příspěvkům, tzn. v procesu rozhodování jsou povinni vyvarovat se střetu zájmů a ctít hlavní kritéria výběru příspěvků, která jsou:

  • odborná úroveň a význam daného příspěvku;

  • soulad tématu s odborným zaměřením časopisu.

 • V recenzním řízení jsou povinni zachovávat anonymitu recenzentů i autorů.

 • Ve spolupráci s redakční radou řeší případná odvolání autorů proti připomínkám z recenzního řízení a jiné stížnosti.

 • S konečnou platností rozhodují o odmítnutí nebo přijetí příspěvku k publikování.

 

Povinnosti recenzentů:

 • Recenzenti musí zachovávat objektivitu.

 • Recenzenti nesmí zneužít informace uvedené v recenzovaném příspěvku pro osobní nebo jiné účely

 • Recenzenti mohou odmítnout vypracování recenzního posudku z důvodu střetu odborných zájmů. Za střet zájmu se považuje:

  • profesionální, finanční nebo osobní prospěch recenzenta ze schválení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku;

  • spolupráce na daném projektu v uplynulých pěti letech;

  • zásadní názorový rozdíl na nosné téma recenzovaného příspěvku;

  • blízký profesionální nebo soukromý vztah k autorovi nebo některému z členů autorského týmu.

 • Pokud recenzenti z některého z výše uvedených důvodů písemně neodmítnou vypracování posudku, není redakce povinna přezkoumávat, zda střet zájmů existuje či nikoliv.

 • Recenzenti by měli autora upozornit na chybějící významné publikované tituly k danému tématu.

 

Povinnosti redakční rady:

 • Redakční rada svou činností usiluje o zlepšování odborné i formální stránky časopisu, podporuje pluralitu názorů, svobodu projevu, v souladu s obecně respektovanou etikou je připravena po předchozím projednání publikovat případné aktuální opravy, odvolání a omluvy.

 • Vydává pokyny týkající se celé redakční práce (pokyny pro autory, pokyny pro recenzní řízení a recenzenty aj.).

 • Garantuje dodržování výše uvedených pravidel.