O časopisu

Museologica Brunensia

ISSN 1805-4722 (print), ISSN 2464-5362 (online) 

Evidenční číslo MK ČR: E 20739

Zaměření a poslání

Museologica Brunensia je mezinárodní vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce, metodické a informační texty, recenze a zprávy z oblasti muzeologie a muzejnictví. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a seznámit čtenáře s aktuálními trendy v oboru.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU). Časopis vychází od r. 2012 dvakrát ročně.

Plné texty článků jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131342.

První vydání: 2012

Periodicita: dvakrát ročně (léto a zima) 

Indexace v databázích

Časopis Museologica Brunensia je zařazen do databáze ERIH Plus a na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Historie časopisu

Museologica Brunensia svým zaměřením navazuje na mezinárodně uznávané periodikum Muzeologické sešity, které vycházelo v letech 1969–1986 pod patronací brněnské univerzity a Moravského muzea v Brně. V letech 2012-2015 redakce časopisu zajišťovalo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, od r. 2016 redakce přešla na Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

Kontakt

Museologica Brunensia
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., šéfredaktor, 9857@mail.muni.cz
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., výkonná redaktorka, jagosova@phil.muni.cz

Vydavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
IČ 00216224