O časopisu

Museologica Brunensia

ISSN 1805-4722 (print), ISSN 2464-5362 (online) 

Evidenční číslo MK ČR: E 20739

Zaměření a poslání

Museologica Brunensia je mezinárodní vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce, metodické a informační texty, recenze a zprávy z oblasti muzeologie a muzejnictví. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu ovlivňující muzejní praxi a seznámit čtenáře s aktuálními trendy v oboru.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU). Časopis vychází od r. 2012 dvakrát ročně.

První vydání: 2012

Periodicita: dvakrát ročně (léto a zima)

Zasláním příspěvku (dále jen „Dílo“) časopisu Museologica Brunensia (http://www.phil.muni.cz/journals/museologica-brunensia) (dále jen „Časopis“) pro posouzení k publikaci autor poskytuje Masarykově univerzitě (dále jen “MUNI”) licenci k Dílu za dále stanovených podmínek:

1. Prohlášení autora

1.1 Autor prohlašuje, že Dílo je prosté autorskoprávních nebo jiných právních vad, nebylo doposud nikde publikováno, ani souběžně jinde k publikaci nabídnuto, s výjimkou platforem standardní vědecké předpublikační komunikace (např. SSRN, ResearchGate, Academia).

1.2 Autor prohlašuje, že je skutečným autorem, popř. spoluautorem Díla a jeho volnost poskytovat licenci není nikterak omezena nebo vyloučena, tj. autor je oprávněn s Dílem nakládat, neboť zejména:

 1. Dílo nepodléhá režimu zaměstnaneckého díla, kde zaměstnanec není oprávněn vykonávat práva k Dílu,
 2. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno podmínkami poskytnuté grantové či jiné finanční podpory (např. GAČR, TAČR),
 3. užívání Díla v rozsahu poskytované licence není omezeno právy třetích osob (např. autorská práva, právo na ochranu osobních údajů), a
 4. Dílo není dílem spoluautorským, kde by ostatní spoluautoři nesouhlasili s poskytnutím licence.

1.3 V případě spoluautorského Díla autor prohlašuje, že ostatní spoluautory informoval o těchto licenčních podmínkách a že je jejich jménem oprávněn udělit MUNI licenci za těchto licenčních podmínek.

1.4 Autor souhlasí s tím, že v případě přijetí Díla k publikaci bude jeho jménem k Dílu podáván návrh na uzavření licenční smlouvy směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky Creative Commons BY-SA 4.0 International (dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/); k dílům či prvkům (např. obrazová či fotografická dokumentace), které autor v Díle užil na základě smluvní licence s třetí stranou, tento návrh na uzavření licenční smlouvy podáván nebude.

1.5 Pro případ, že se kterékoli z prohlášení autora ukáže být nepravdivé, je si autor vědom toho, že odpovídá za vzniklou újmu, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména Časopisu nebo MUNI.

2. Poskytnutí licence

2.1 Autor poskytuje MUNI nevýlučnou a nevýhradní licenci ke všem známým způsobům užití Díla (zejména k rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti), samostatně, v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky bez ohledu na podobu či způsob vyjádření (včetně elektronické formy).

2.2 Licence se uděluje jako územně a množstevně neomezená.

2.3 Licence se uděluje bezúplatně.

2.4 Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv k Dílu.

2.5 MUNI může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě či osobám, a to zcela nebo zčásti na základě podlicenční smlouvy, a to úplatně či bezúplatně.

2.6 Poskytnutím licence autor souhlasí se zařazením Díla do vědeckých a bibliografických databází (např. EBSCO, CEEOL), jakož i informačních systémů pro poskytování informačních služeb, v nichž je Časopis aktuálně veden, jakož i těch, do nichž bude v budoucnu zařazen.

2.7 MUNI není povinna poskytnutou licenci využít.

3. Další užití Díla

3.1 Vzhledem k poskytnuté nevýlučné a nevýhradní licenci k Dílu je autor oprávněn Dílo dále užít. Pro účely takového dalšího užití se však autor zavazuje uvádět Časopis jako zdroj publikace Díla.

3.2 V případě zpřístupnění Díla na platformách standardní vědecké předpublikační komunikace ve smyslu čl. 1.1 se autor zavazuje uvést dodatečně Časopis jako zdroj publikace Díla, a to bez zbytečného odkladu.

3.3 Dalším užitím Díla nesmí být negativně dotčeno dobré jméno MUNI nebo Časopisu.

4. Ostatní

4.1 Právní vztahy vzniklé na základě licence se řídí právním řádem České republiky; jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s licencí budou rozhodovat soudy České republiky.

4.2 V případě odmítnutí Díla k publikaci v Časopise bude poskytnutá licence okamžikem takového odmítnutí omezena jen na nezbytný rozsah pro užití Díla v rámci souvisejících redakčních činností (např. recenzní řízení a archivace).

Otevřený přístup

Časopis se hlásí k politice Open Access a jedná se o tzv. „zlatý“ časopis, který zveřejňuje příspěvky v režimu „Libre Open Access“, tedy za podmínek stanovených v licenčních podmínkách Creative Commons CC BY-SA 4.0 International (plný text dostupný na: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (dále jen „CC BY-SA 4.0 International“).

1. Informace o CC BY-SA 4.0 International

CC BY-SA 4.0 International jsou veřejně dostupné licenční podmínky, které stanovují podmínky, za kterých lze dílo užít. Tyto podmínky je nutno respektovat – v případě jejich nedodržení se jedná o zásah do autorského práva. CC BY-SA 4.0 International tak uživateli stanovují určitá oprávnění a stanovují určité povinnosti.

CC BY-SA 4.0 International opravňují uživatele dílo „sdílet“, tzn. rozmnožovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti online. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) či modifikovat – pozměňovat či doplňovat. Umožňuje také celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným předmětem ochrany (kreativně modifikovat, upravovat a vytvářet z něj nová díla). Na dílech zpřístupňovaných pod licenčními podmínkami CC BY-SA 4.0 International mohou osoby odlišné od nositele práv i vydělávat. Úplata ovšem není poskytována za oprávnění dílo užít (to je stále dostupné pod CC BY-SA 4.0 International), ale např. za přidané služby či nosič.

CC BY-SA 4.0 International stanovují povinnosti uživatele uvádět původ díla (tj. název, autora, zdroj a odkaz na licenci) a zpřístupňovat, resp. sdílet dílo vzniklé zpracováním původního díla za stejných licenčních podmínek. Stejně tak užití původního díla bez jeho zpracování nezakládá povinnost licencovat nové dílo, v němž bylo původní dílo užito za stejných licenčních podmínek. Autorskoprávní režim nového díla ovšem nemá vliv na původní dílo zpřístupněné pod CC BY-SA 4.0 International.

CC BY-SA 4.0 International nijak neomezují zákonné licence, zejména ne tu citační. Citováním části z díla zpřístupněného pod těmito licenčními podmínkami nevzniká citujícímu povinnost zpřístupnit dílo, v němž byla citace použita, za stejných licenčních podmínek.

CC BY-SA 4.0 International se vztahují výlučně na licencované dílo. Je možné, že určité části obsahu jsou užity na základě zákonných licencí nebo licencí s třetími stranami. Tyto části pak nelze užít za podmínek CC BY-SA 4.0 International.

CC BY-SA 4.0 International nevylučují autorskoprávní ochranu, nároky z ní plynoucí či realizaci osobnostních a majetkových práv autora díla.

2. Praktické důsledky

Zpřístupnění díla pod veřejnými licenčními podmínkami CC BY-SA 4.0 International má mj. tyto autorskoprávní důsledky:

 • kdokoliv je oprávněn dílo:
  • sdílet – tedy rozmnožovat, tisknout (např. pomocí P2P sítí, nahrávání na file-hostingové servery či zveřejnění na vlastních webových stránkách)
  • zpracovávat (např. překládat)
  • a to i pro komerční účely
 • takto oprávněný uživatel je povinen:
  • uvádět původ, tj. uvádět autora, název, zdroj (tj. časopis), popř. ve formě, jakou autor zvolil, a odkaz na licenční podmínky CC BY-SA 4.0 International
   • pro lepší zapamatování informací, které je nutno uvést, lze použít akronym TASL
    • T – title (název),
    • A – author (autor, potažmo nositel práv či pořizovatel databáze),
    • S – source (zdroj),
    • L – license (licence) - odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-SA 4.0. – v tištěných publikacích je nutno uvádět i URL odkaz
  • zachovat licenci
 • dílo:
  • bude vždy dostupné ostatním -> ani nově vytvořený obsah (vzniklý tvůrčím zpracováním původního díla) nelze „uzavřít“ do standardního ochranného režimu autorského práva, bude muset být vždy dostupné pod CC BY-SA 4.0 International
  • lze nahrát do e-learningu
  • lze ukládat do oborových a institucionálních repozitářů, a to ve formě tzv. „publisher's edition“, tedy ve verzi po recenzích, včetně finálního formátování a korekcí
  • lze užít i pro komerční účely.

Digitální zpřístupnění a archivace

Plné texty článků jsou zpřístupněny v režimu open access prostřednictvím Digitální knihovny FF MU (systém DSpace), která je primárním zdrojem i úložištěm odborných prací FF MU. Z webových stránek časopisů na tyto plné texty uložené v Digitální knihovně FF MU odkazujeme. Webové stránky časopisu slouží jako prezentační a komunikační platforma zpřístupňující veškeré informace o časopisu.

Tato skutečnost vychází ze strategického rozhodnutí FF MU a mnohaleté osvědčené praxe zpřístupňování a archivování zaměstnaneckých a smluvních děl vydaných FF MU. Tímto způsobem je možné zajistit kvalitně a efektivně jednotné zpracování metadat i dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů (LTP) a uživatelům vyhledávání napříč všemi texty. 

Indexace v databázích

Časopis Museologica Brunensia je indexován v mezinárodních databázích Scopus a ERIH PLUS.

Historie časopisu

Museologica Brunensia svým zaměřením navazuje na mezinárodně uznávané periodikum Muzeologické sešity, které vycházelo v letech 1969–1986 pod patronací brněnské univerzity a Moravského muzea v Brně. V letech 2012-2015 redakce časopisu zajišťovalo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, od r. 2016 redakce přešla na Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno.

Kontakt

Museologica Brunensia
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D., šéfredaktor, 9857@mail.muni.cz
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., výkonná redaktorka, jagosova@phil.muni.cz

Vydavatel

Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno
IČ 00216224