O časopisu

Musicologica Brunensia

ISSN 1212-0391 (print), ISSN 2336-436X (online)

Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. Z hlediska geografické orientace není časopis nijak regionálně lokalizován. Recenzní řízení probíhá systémem double-blind peer review.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009. Vychází dvakrát ročně.

Abstrakty a fulltextové verze studií jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/111872.

Indexace v databázích

Časopis Musicologica Brunensia je indexován v mezinárodních databázích Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI); SCOPUS; RILM (Répertoire International de Littérature Musicale – the World's Most Comprehensive Music Bibliography): RILM Abstracts of Music Literature, RILM Full-Text Music Journals Collection; EBSCO; European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Ulrich's web Global Serials Directory a je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18711.

Historie časopisu

Časopis Musicologica Brunensia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada hudebněvědná (H) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series musicologica (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008 (od r. 1997 již se souběžným názvem Musicologica Brunensia).

Časopis vychází z tradice Brněnské muzikologické školy, která byla založena Vladimírem Helfertem a od šedesátých let 20. století se rozvíjela pod vlivem osobních kontaktů se světovými představiteli hudební vědy, jako byli nebo jsou C. Dahlhaus, H. H. Eggebrecht, Z. Lissa, J. Tyrrell, M. Beckermann a další.

Kontaktní adresa

Musicologica Brunensia
Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

PhDr. Petr Macek, Ph.D., výkonný redaktor
Telefon/Fax: +420 549 49 7478
E-mail: musicologica.brunensia@phil.muni.cz