Nové knihy Pro-fil 1/2008

Koukolík František/Drtilová Jana: Vzpoura deprivantů. Nestvůry, nástroje, obrana. Nové, přepracované vydání. Galén, Praha 2008, 327 s.

Nové, doplněné vydání znepokojující knihy věnované popisu fenoménu deprivantů. Autoři přesvědčivě naznačují, že v případě deprivantů (různých typů a variant sociálních psychopatů)  nejde o poruchy osobnosti nebo nemoc, ale že se může bohužel jednat o druh parazitní evoluční strategie a krajní variantu lidské normality. Současně ukazují, které prvky mají zásadní vliv na formování osobnosti deprivanta (geny, dětství), jak deprivanty ovlivňuje sociální prostředí, poukazují na stereotypy a omyly při vysvětlování asociálního chování ale v závěru rovněž nabízejí prostředky možné obrany proti deprivantům. Knihu považuji za nezbytnou elementární výbavu pro obor etika, protože značná část morální filozofie byla formulována jako odpovědi na činnost lidí a skupin, které autoři knihy označují jako deprivanti.        

Smullyan Raymond: Satan, Cantor a nekonečno. Přel. Petr Hromek. Mladá Fronta, Praha 2008, 270 s.

Smullyan znovu uvádí čtenáře do společnosti poctivců, padouchů a umožní mu logicky výživný pobyt na Ostrově poctivců a padouchů, Ostrově robotů či planetě Og. Kniha obsahuje opět řadu logických hádanek, filozofických hlavolamů, komplikovaných matematických paradoxů, příběhů a hyperpříběhů na téma nekonečno a paradoxy, vše ve čtenářsky přitažlivé podobě.

Brockman John (ed.): Třetí kultura. Za hranice vědecké revoluce. Přel. Antonín Markoš a Ondřej Novák. Galileo, Praha 2008, 429 s.

Český překlad knihy esejů a rozhovorů špičkových vědců z okruhu Edge (http://www.edge.org/), editovaný J. Brockmanem, jejíž originál vyšel v roce 1995. Tematicky se články a rozhovory týkají otázek evoluce, mysli, jazyka, původu vesmíru a světa. V období, které přeje rozvoji všelikých a povšechných sociálních, evropských, rozvinutých, pokročilých, gender, komunikačně-markentingových, hlubinně mnohodimenzionálních, ezotericko-psychonautických studií bez přírodovědného fundamentu, jsou podobné knihy pro filozofa nezbytnou a nezastupitelně inspirativní pomůckou.

Brockman John (ed.): Můj Einstein. Pragma, Praha 2007, 253 s.

John Brockman sestavil v tomto sborníku eseje a vzpomínky myslitelů a vědců světového formátu, věnované Albertu Einsteinovi. Každý z vědců vzpomíná na pro něj nejvýznamnější kapitolu z Einsteinova života či badatelského díla. Naleznete zde příspěvky od Lee Smolina, Petera Galisona, Paula Daviese, Johna Archibalda Wheelera a dalších. Texty rovněž jakoby mimochodem obsahují množství poznámek k roli a funkci vědy v současnosti.

Koukolík František/ Motlová Lucie: Citový mozek. Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Galen, Praha 2008, 359 s. dotisk 1.vydání.

Publikace volně navazuje na Koukolíkův text Sociální mozek (Karolinum, Praha 2006) a předkládá dílčí shrnutí výzkumu v rychle se rozvíjející afektivní neurovědě. Autoři knihu sice primárně určují lékařům a psychologům, ale zdá se, že bez znalosti základních principů fungování emocí, pocitů, afektů a citů se neobejdou ani filozofové, zabývající se lidskou myslí. Jejich poznatky a teorie by měly korespondovat s teoriemi a poznatky afektivní neurovědy (ve standardním případě), nebo by je mohly inspirovat (v lepším a málo častém případě). Pozoruhodné je porovnávat to, co neurovědci nyní popisují a experimentálně ověřují, s tím, co se objevilo v dějinách filozofie jako spekulace bez možnosti experimentálního ověření.

rb

 
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097