Wittgenstein a negace filosofie

Tomáš Došek

Abstract


V článku se zabývám objasněním Wittgensteinova postoje k filosofii po ztroskotání ambiciózního záměru Tractatu. Tématem textu jsou zdroje a kompetence filosofického tázání, objasňuji odlišnosti vůči TLP 
a všímám si souvislosti s jazykovými hrami. Zmíněné zdroje a kompetence mohou mít podstatný vliv na chápání celého filosofického úsilí tzv. pozdního Wittgensteina (Tuto problematiku jsem zmínil již ve své bakalářské práci (Jazykové hry a životní forma ve filozofii Ludwiga Wittgensteina) a hovořil jsem o ní také na studentské konferenci Katedry filozofie FF MU v Telči v listopadu 2008.)

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097