Editorial 02/2006

Vážení čtenáři,

v prvním letošním čísle Pro-Filu pokračujeme v projektu zveřejňování videozáznamů přednášek. Pro aktuální číslo jsme vybrali přednášku Zdeňky Jastrzembské „Problémy se zpětnou kauzalitou. Může účinek časově předcházet svoji příčinu?“, proslovenou v listopadu 2006 na půdě katedry filozofie FF MU Brno. 

Jsme rádi, že vám v tomto čísle můžeme nabídnout rovněž krátký článek „Dějiny filozofie v duchu kriticismu“ od Wolfganga Röda, známého především jako autora a editora obsáhlé, třináctisvazkové řady dějin filozofie (Geschichte der Philosophie, ed. W. Röd, Bd.I-XIII.). První díl prvního vydání vyšel v roce 1976 a první díl druhého, přepracovaného a rozšířeného vydání v roce 1988. Úctyhodných třináct svazků této edice pokrývá dějiny filozofie od Thaléta do poloviny 20. stol. Část z této řady již nabídlo čtenářům nakladatelství Oikoymenh v českém překladu. Předpokládáme, že by pro vás mohlo být zajímavé krátké seznámení se Rödovými názory na některé metodologické otázky dějin filozofie. 

Další studie Zdeňka Haváče „Informace jako ontologický problém“ nabízí podrobné seznámení se současným pojetím informace. Analytickou metafyziku reprezentuje stať Jiřího Raclavského „Prázdné možné světy a individua v limbu neexistují“.

Redakce sleduje a zveřejňuje rovněž odborné a myslitelské aktivity studentů filozofie a pro první číslo tohoto roku vám nabízí 3 eseje, jež spojuje téma metafory: Studenti jsou mladé bystré mozky Zuzany Čelkové, Pravdivá metafora  Lukáše Kovala a Pravda je dcerou doby. Návrat Kleió mezi múzy  Jana Latzky.

Ve Zprávách objevíte podrobnou reportáž o mezinárodní škole a konferenci věnované problému inferencialismu, která proběhla na sklonku dubna v Praze. Referují o ní hned tři účastníci a podrobná, informačně bohatá zpráva je doplněna fotografiemi, které na místě pořídila Zdeňka Jastrzembská.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097