Editorial 02/2006

Vážení čtenáři,

druhé číslo Pro-Filu předkládá čtenářům výhradně stati mladých filozofů, kteří stojí na samém počátku své filozofické dráhy. Číslo začíná videonahrávkou přednášky Caina Todda z University of Lancaster, který na podzim 2007 hostoval na katedře filozofie a 1.12. zde proslovil přednášku Paradox of Fiction.

Dále zde čtenáři najdou dvě studie z dějin filozofie, jejichž autory jsou mladí badatelé. Karel Kortelt se věnuje interpretaci Platónovy Ústavy ve studii Platónova Ústava: ideální obec a nespolehlivý Sókratés. Autorem druhé studie je Jan Votava a věnoval ji významu základů poznání u René Descarta (René Descartes a Význam základů poznání).

V dalších rubrikách naleznete opět několik recenzí (tato rubrika má možnost aktualizace, tudíž je vhodné navštívit stránky PRO-FILU občasně i po té, co příslušné číslo již vyšlo).       

Od prvního čísla roku 2008 (č. 1 vyjde počátkem července 2008) dojde v PRO-FILU ke dvěma výraznějším změnám: 1) každá nabídnutá stať projde oponentským řízením, článek bude posouzen dvěma oponenty, kteří vypracují oponetský posudek, oponetské posudky se budou archivovat  2) dojde k úpravě ve složení redakční rady: zůstává  šéfredaktor a výkonný redaktor, ostatní badatelé, uvedení dosud jako členové redakční rady, vytvoří tzv. redakční kruh a podle svého odborného zaměření se budou podílet i na posuzování a oponentuře nabídnutých statí.   

Doufáme, že vám v dalším roce nabídneme pestré a bohaté filozofické menu.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097