Josef Petrželka: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie

Josef Petrželka: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Masarykova univerzita, Brno 2007, mutimediální CD.

 

Pro studium filozofie jsou nepostradatelné alespoň základy řecké a latinské terminologie a pro studium antické filozofie to platí dvojnásob. Zdá se, že právě tato jednoduchá teze mohla být důvodem, proč Josef Petželka napsal, sestavil a předložil multimediální studijní CD věnované základům řecké a latinské terminologie. Domnívám se, že se jedná o snad první CD v České republice, věnované výuce filozofie, v tomto případě především řecké terminologie. Dalším záměrem, který jistě podpořil vydání CD mohla být snaha napomoci výuce dějn filozofie. O tom svědčí i celá koncepce CD, které je sestaveno jako stejnojmenný kurz. Ovšem kurz s celou řadou doplňků a vzájemně na sebe navazujících podpůrných materiálů. Při procházení CD se nabízí srovnání s jiným učebním textem, který si vytkl podobný cíl: Úvod  do latinské filozofické terminologie a četby autorů Karla Flosse a Tomáše Nejezchleba, vydaného UP v Olomouci v roce 2000 (127s.). Cíle i koncepce jsou podobné: obě dílka se snaží napomoci při osvojování si a zvládnutí základní filozofické terminologie. V obou případech autoři rovněž postupují tak, že stěžejní filozofické termíny i některé základní mluvnické jevy a pravidla představují na základě původních textů a tam, kde to je možné i v organickém začlenění při jejich charakteristickém (někdy i prvním) výskytu. Úvod do latinské terminologie pokrývá pochopitelně delší časový úsek. Začíná Cicerem a končí ukázkou z novotomisty Josepha Gredta, tedy v první polovině 20.století. Bez obtíží lze vytušit, že pro zájemce o studium filozofie je optimální získat a zvládnout texty oba, protože na sebe logicky a časově navazují. Vraťme se však k Petrželkovu CD se základy řecké terminologie.   

Hned úvodní stránka po spuštění CD nabízí čtenáři hlavní rozcestník, na němž si může zvolit oddíly: Myslitelé, Gramatika, Terminologie a Slovník. Současně se odtud dostanete do oddílu Zobrazení řeckých znaků, odkud si můžete stáhnout unicodové fonty, jež by měly v případě potřeby napomoci bez problémů zobrazit řecký text. Z úvodní strany dosažitelný oddíl Alfabéta čtenáře seznámí čtenáře s iónsko-attickou abecedou a základními přídechy, přízvuky a zvláštnostmi při čtení řeckého textu. Pokud si čtenář připomene abecedu, mohl by přistoupit k prostudování části Gramatika. Pokud není čtenář aktivním účastníkem kurzu Základy řecké a latinské terminologie, pravděpodobně by uvítal krátkou úvodní přehledovou informaci o obsahu oddílu Gramatika. Ten ovšem po bližším ohledání není nikterak rozsáhlý, takže autor pravděpodobně z tohoto důvodu přehledovou informaci nezařadil. Ze stránky Gramatika jsou již (podobně jako ze všech dalších hlavních stránek Myslitelé, Terminologie, Slovník) v postranním sloupci zajištěny odkazy na jednotlivé myslitele a ve sloupci na druhém okraji stránky odkazy na jednotlivé pojmy prostřednictvím aktivních odkazů s využitím písmen řecké abecedy – tedy odkazy na Slovník. Slovník obsahuje vybrané základní filozofické pojmy v řečtině, jejich český překlad a zvukovou nahrávku se správnou výslovností. Ze Slovníku (i ostatních hlavních úrovní) se můžete vydat opět několika směry: v levém sloupci se nabízejí abecedně řazení Myslitelé. Kliknete-li na vybrané jméno, uvidíte použití základních pojmů v textových ukázkách jednotlivých antických autorů. Nejdříve je uveden pojem v řečtině, dále je organicky včleněn do věty nebo vět v řečtině a připojen český překlad. Samozřejmostí jsou pečlivě vypracované kompletní bibliografické údaje příslušné ukázky.

Z této úrovně se již může čtenář dostat k tematicky uspořádaným textovým ukázkám obsahujícím základní pojmy příslušných filozofických disciplín: metafyzika, kosmologie, ontologie, gnoseologie, fyzika, psychologie, etika a politika. Každá stránka věnovaná základním pojmům příslušné disciplíny a jejich užití, obsahuje přehledně uspořádanou strukturu: nejprve je uveden řecký pojem, dále je použit v ukázkovém výroku, následuje český překlad řeckých vět(y), jeho krátký výklad v češtině a nakonec latinský ekvivalent. Následuje pojem další. Vše přehledně uspořádáno, vyloženo. V této části autor nabízí i připravenou verzi pro tisk. Domnívám se, že tato obsáhlá část tvořící z mého pohledu páteř celého CD, uvede čtenáře nejen do základů terminologie, ale je využitelná jako vynikající doplněk uvádějící do základních filozofických disciplín a problémů.

Domnívám se, že výukové a studijní CD je sestaveno s velkou pečlivostí, je uživatelsky přívětivé bez zbytečného graficky bombastického obrázkového doprovodu – tedy je přehledné a uživatel se v něm pohodlně orientuje. Seznamuje čtenáře se základními filozofickými pojmy tak, že je servíruje v jejich domovském textovém prostředí a současně nabízí výkladový slovník základních filozofických pojmů. Je-li Petrželkovo výukové CD věnované základům řecké a latinské filozofické terminologie prvním v české filozofii (o kterém vím), pak je výborné, že nasadilo svým obsahem a precizním zpracováním tak vysokou laťku.

 

Radim Brázda
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097