Anotace

Marta Vlasáková: Bernard Bolzano Cesta k logické sémantice. Filosofia, Praha 2005, 105 s.

Dr. Marta Vlasáková (AV ČR, Filozofický ústav, pracovní skupina logiky) publikovala další příspěvek ke zkoumání filosofie a logiky Bolzana. Její poměrně hutná práce rychle postupuje základními tématy a vtahuje čtenáře do reflexe Bolzanova myšlení s hlediska soudobých diskusí. A jak velmi výstižně charakterizuje prof. J. Šebestík "Autorka má odvahu jít proti proudu a argumentovat" ve prospěch obnovené teorie pojmu inspirované Bolzanem. Konfrontuje Bolzanovy teorie s dnes běžnými názory a podařilo se jí nejen obhájit Bolzanovu koncepci, ale i upozornit na ty rysy jeho nauky, které by mohly být inspirativní pro další směřování vývoje logiky."

 

Rebecca Goldsteinová: Neúplnost. Důkaz a paradox Kurta Gödela. Dokořán, Argo, Praha 2005, 265 s.

Ačkoli přebálka knihy uvádí americkou autorku jako profesorku s řadou odborných publikací, její význam leží poněkud jinde - mnohá (a to významná) ocenění, která obdržela, jí byla udělena za množství a kvalitu literárních prací (zatím osm knih), v nichž popularizuje filosofii. Ve srovnání s dosud v českých zemích uvedenými díly věnovaných Kurtu Gödelovi je "Neúplnost" beze všech pochyb nejčtivější. Kromě literárních kvalit bych vyzdvihl autorčinu práci s životními událostmi (ano, jde o známé historky o Gödelovi, např. jak se v souladu s americkou ústavou může USA změnit v diktaturu apod.), jde ji totiž o vystižení Gödelova osobního směřování, "klíčové okamžiky života", což čtenářům přináší vhled do motivací tohoto myslitele.

  

Jiří Fiala: Analytická filosofie: Úvod, První čítanka. O.P.S. Plzeň 2006, 140 + 460 s.

Rozebraná První čítanka Analytické filosofie s Úvodem, která vyšla v roce 2000, se nyní dočkala reedice, druhého vydání. Kromě Úvodu sepsaného Jiřím Fialou, úvodu, který nechce být úvodem do analytické filosofie, ale vlastně rozsáhlou vysvětlující předmluvou k přeloženým textů, tedy obsahuje především překlady vzniklé v překladatelské dílně studentů vedených Fialou. Kromě typických autorů, jakými jsou Frege, Carnap, Ayer, Wiigenstein, Kripke, Strawson, Grice, Burge, Perry, Shoemaker, jsou přeloženi i někteří komentátoři analytického dění, ať už poměrně s vnějším pohledem (Ingarden), tak i s pohledem relativně vnitřním, neboť komentují např. vybraný text někoho z dřívě jmenovaných.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097