Anotace

Lubomír Valenta: Problémy analytické filozofie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2003, 223 s.; 180 Kč.

Lubomír Valenta, kolega z katedry filozofie UP v Olomouci, nabízí fundovaný úvod do analytické filozofie, přesněji do analytického stylu filozofického myšlení a to v období od G. Frega po R. Carnapa a A. Tarského. Knihu koncipuje nejen jako historické uvedení do problémů a otázek analytické filozofie, ale současně se snaží ukázat na důležitost analytického myšlení ve filozofii, potažmo v kritické racionalitě vůbec. V knize se zúročuje Valentova dlouholetá pedagogická zkušenost, díky níž dokáže problémy analytické filozofie představit a přiblížit jasně a srozumitelně – tedy zcela v intencích cíle analytické filozofie. V šesti kapitolách vymezí autor nejdříve hrací a problémové pole analytické filozofie (Co je analytická filozofie), včetně filozofickohistorických souvislostí, věnuje se základům analytické filozofie u G. Frega, dále pak anglickým novorealistům (G.E. Moore, B. Russell). Wittgensteinovi a jeho dílu Tractatus logico-philosophicus věnuje kapitolu čtvrtou. Pátá kapitola přibližuje logický pozitivismus (R. Carnap, M. Schlick, O. Neurath, H. Reichenbach) a kapitola šestá seznamuje čtenáře s významnou větví polské analytické filozofie, kterou je Lvovsko-varšavská škola (J. Lukasiewicz, S. Lesnievski, T. Kotarbinski, K.Ajdukiewicz a A. Tarski)

Valenta nepředstavuje pouze jednotlivé analytické filozofy, vždy upozorňuje na filozoficko historický kontext, základní námitky vůči předkládaným pojetím, zmiňuje příslušné polemiky s představeným autorem. Knihu lze doporučit jako velmi kvalitní materiál pro seznámení se s tradicí analytické filozofie a domnívám se, že po vydání druhého dílu, který má sledovat vývoj analytické filozofie od pozdního Wittgensteina po současnost, bude v české filozofii kvalitně zpracována linie analytické filozofie od Frega po dnešek.

Jakub Böhme: Cesta ke Kristu. Mystické traktáty konce věků. Vyšehrad, Praha 2003, 355 s.; doporučená cena 368 Kč.

Nakladatelství Vyšehrad opět přichází s vydáním pramenné filozofické literatury v kvalitní „černé řadě“. Prvních 90 stran je věnováno studii překladatele Martina Žemly, v níž je fundovaně i s velkým zanícením představen život a dílo Jakuba Böhma. Böhmovu introspektivní cestu ke Kristu sleduje čtenář v kapitolách O pravém pokání I,II; O svaté modlitbě; O pravé odevzdanosti; O pravém znovuzrození; O nadsmyslovém životě; Převzácná brána božského nazírání; Rozhovor osvícené duše s neosvícenou; O čtveru komplexí ; v závěru Böhme připojil ještě klíč k vysvětlení nejdůležitějších bodů a pojmů svého spisu.

Filozofové si opět mohou doplnit pramennou literaturu z přelomu 16. a 17. století.


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097