Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice

Ve dnech 7. -8. 6. 2010 se na Fakultě sociálních věd Slezské univerzity v polských Katovicích konala mezinárodní konference s názvem „Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice“, organizovaná Filozofickým institutem Slezské univerzity v Katovicích a Mezinárodním visegrádským fondem. Tato konference byla součástí mezinárodního výzkumného projektu „Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality, Justice“, na jehož řešení se podílí Filozofický institut Slezské univerzity v Katovicích (Polsko), Katedra všeobecné a aplikované etiky Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Slovensko), Masarykova univerzita v Brně, Katedra filozofie Univerzity v Pešti (Maďarsko) a Mezinárodní visegrádský fond.

Moderní (především však postkomunistické) společnosti čelí dynamickým změnám sociálního a kulturního klimatu a jsou tedy vystaveny potřebě znovuotevření otázky hodnot, ležících v jádru jejich kultury. Odvolání se do sféry hodnot tvoří významnou součást budování místní i evropské identity, což se ukazuje jako nezbytné zejména v kontextu evropské integrace. Evropa zahrnuje společnosti s rozdílnou historickou zkušeností a tradicemi a evropská integrace předpokládá reinterpretaci národních étosů vzhledem k určitému étosu evropskému (nebo, v tomto případě, středoevropskému), což může být zdrojem konfliktů a nedorozumění.

Cílem konference a celého projektu bylo nalezení odpovědi na následující otázky:

1. Jak jsou hodnoty, uvedené v názvu projektu, chápány společnostmi V4? 2. Existují nějaké společné rysy v jejich chápání napříč zeměmi V4? 3. Můžeme najít středoevropský étos?

Hledání středoevropského étosu se zúčastnili badatelé ze všech zemí Visegrádské čtyřky. Na konferenci vystoupili:

7. 7. 2010: prof. Gabor Gango z maďarské Akademie věd s přednáškou „Eastern European Social Sciences after 1989“, prof. Cyril Diatka a Cyprian Turčan z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Contribution to the Understanding of Justice in Modern Times Philosophy), Dr. Bela Mester z maďarské Akademie věd (Consequences of the Philosophy Written in National Languages in the 19th-century Central Europe: Vocabulary, Audience, Identity), Dr. Dominik Roman z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Phenomenon of Dialogue in Central-European Area), Dr. Monika Małek z Technické univerzity ve Vratislavi (Ethical aspects of new technologies: equality and justice), Mgr. Pavel Kvaltýn z Masarykovy univerzity v Brně (National Anthem As An Extract of National Ethos), Doc. Dr. Adrián Michalík z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (The Issue of Equality and Justice in Slovak Politics after 1989), Doc. Dr. Vladimír Manda z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Some aspects of the Slovak society ethos and its connection with Hayek´s concept of social justice)

8. 6. 2010: Dr. Gabor Kovàcs z maďarské Akademie věd (Region of Deformities? – The Image of Central-Eastern Europe in the Political Philosophy of Istvan Bibo), Dr. Milan Jozek z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Perception of Justice and the Truth in the Work of  J. Chryzostom Korec), Dr. Jarmila Jurová z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Equality and Inequality within Social Justice), Dr. Joanna Mysona Byrska z Pontifikální univerzity Jana Pavla II. v Krakově (Equality and democratic state: equality as a basis of actual inequality), Mgr. Veronika Ježková z Masarykovy univerzity v Brně (Equality or dominance? Philosophical analysis of the principles of governance), Doc. Dr. Petr Korený z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Equality in the Area of Freedom of Conscience), Dr. Piotr Machura ze Slezské univerzity v Katovicích (Central-European Ethos: equality, social synergy, and claims to justice) a Doc. Dr. Roman Králík z Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (The concept of justice by Karel Kryl).

Spektrum diskutovaných témat bylo velice široké. Průřezem přednesených referátů se objevily dva přístupy k tématu konference – jedním bylo explicitní hledání středoevropského étosu či interpretace jistých národně-specifických jevů ve středoevropském kontextu (Dr. Machura, Doc. Manda, Prof. Gango, Doc. Michalík, Mgr. Kvaltýn ad.), druhý přístup může být charakterizován jako nezáměrná reprezentace určité národní tradice v interpretacích např. filozofie Johna Rawlse a jiných (Dr. Jurová, Prof. Diatka, Dr. Jozek ad.) či v konceptuální analýze výše uvedených témat (Dr. Małek, Dr.  Byrska, Dr. Korený, Mgr. Ježková ad.). Všechny referáty budou publikovány v recenzovaném konferenčním sborníku.

Veronika Ježková
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097