Příspěvky ze Studentské vědecké konference v Ostravě, 24. 3. 2010

Jan Horský, Michal Stránský, Ivo Pezlar

Abstract


24. března 2010 proběhla na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity Studentská vědecká konference, letos poprvé otevřená i pro studenty jiných univerzit. Konference byla uspořádaná z iniciativy ostravských studentů; roli organizátora přijal Dalibor Váhala, jenž se zasadil o poklidný, bezproblémový a velmi přátelský průběh celé akce. Se svými příspěvky na rozmanitá filosofická témata vystoupilo celkem sedm studentů, z čehož čtyři místní a tři delegáti katedry filozofie Masarykovy univerzity; očekávaní zástupci olomoucké filozofie se nakonec bohužel nedostavili.

Jako první vystoupil Lukáš Bach, který ve svém příspěvku Vliv Platónova myšlení na politiku T. G. Masaryka představil teze své diplomové práce, Jana Horáková se pokusila obhájit Kanta v příspěvku Williamsova kritika Kanta a pokus o její vyvrácení: otázka emocí. Dalibor Váhala přednášel na téma Reciproční pojetí morálky, Markéta Vochalová v poutavém exkurzu do díla Grahama Greena vystoupila s příspěvkem Víra a pochybnost v křesťanství. Barvy brněnské filosofie hájil Jan Horský s vizuálně velmi zdařile podpořeným příspěvkem The "Dual-process" Theory of Moral Judgment, Ivo Pezlar, jenž prezentoval téma "Co je epistemický výrok?", a Michal Stránský, který se pokusil představit možný inspirační zdroj pro studium filosofie v příspěvku Homo Philosophus aspirant - Rortyho reflexe filosofie.

Nelehký úkol čekal komisi, složenou z členů katedry Doc. PhDr. Zdeňky Kalnické, CSc., ThLic. Vladimíra Šilera, Dr. a Mgr. Petra Glombíčka, Ph.D., která zvolila nejzdařilejší z prezentovaných příspěvků. První místo získal pro Masarykovu univerzitu Jan Horský, druhá se umístila Jana Horáková, třetí místo společně obsadili Markéta Vochalová s Daliborem Váhalou. Ceny nejen pro vítěze poskytly knihkupectví Academia, nakladatelství OIKOYMENH a Filosofický ústav AV ČR.

Po skončení oficiální části programu následoval oběd v restauraci U Rady a poté kuloární diskuze, jež se pro příznivé počasí přesunula do venkovního amfiteátru.
Bylo vděčným tahem Ostravské univerzity otevřít svou konferenci i pro katedry z jiných měst; na celé akci byl patrný výrazný zájem studentů o způsob filosofické práce za hranicemi vlastní alma mater a možnost porovnání. Je velkou nadějí, že se takto pojatá konference neodehrála letos naposledy a že další rok bude možnost uspořádat ji znovu, tentokrát třeba na půdě Masarykovy univerzity v Brně.

Byla-li by ovšem opět pořádána Ostravskou univerzitou, tentokrát by jistě v programu zbylo místo i na návštěvu pivovaru Pikard v Ostravě-Zábřehu. Jeho vynechání, i přes naléhavé urgování jednoho z patronů brněnské delegace doc. Brázdy (druhým patronem byl prof. Břetislav Horyna), bylo jedinou skvrnkou na jinak zdařilém, důstojném a reprezentativním průběhu celé akce.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097