Čo iné je Platónov Sókratés, než len Platón vpredu, Platón vzadu a v strede Chiméra?

František Škvrnda

Abstract


Táto štúdia ponúka stručné uvedenie do sokratovskej otázky, pričom sa v nej kladie dôraz predovšetkým na Platónovho Sókrata. Prvá časť príspevku sleduje vznik sókratovskej otázky v antike. V druhej časti sa pojednáva o vzostupe Platónovej autority v riešení tejto otázky. Nasledujúca časť podáva argumenty, prečo je Platónov portrét Sókrata z pohľadu historika filozofie neudržateľný a nedôveryhodný. Navrhované riešenia sókratovského problému spočívajú v zdržaní sa úsudku o historickej autentickosti Platónovho Sókrata.

Keywords


sokratovská otázka, Platónův Sokrates, Schleiermacher, Apologie, nekonzistence, autenticita

https://doi.org/10.5817/pf13-2-323

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097