filosofie; filozofie

Publikační etika

Povinnosti autorů

K publikaci v časopise Pro-Fil mohou být nabídnuty pouze původní příspěvky, které nebyly uveřejněny či právě neprochází recenzním řízením v jiném časopise. Autoři se musí při přípravě rukopisu řídit normami uvedenými v Pokynech pro autory. Pokud autor obdrží rozhodnutí příspěvek přepracovat, je povinen se řídit pokyny a návrhy recenzentů a práci řádně upravit. V případě nesouhlasu s posudkem má právo se odvolat k editorovi nebo svůj příspěvek stáhnout. Zadáním příspěvku do automatického publikačního systému autoři potvrzují, že všechny uvedené informace a zdroje jsou pravdivé a autentické, že jsou jedinými autory práce a že práce není plagiát.

Povinnosti editora

Editor zodpovídá za obsah časopisu a kvalitu uveřejněných statí. Má být objektivní a vyhýbat se možnému konfliktu zájmu. Respektuje hlavní kritéria výběru statí k publikaci, jimiž jsou relevance stati vzhledem k odbornému zaměření časopisu a kvalita. Zajišťuje plnou anonymitu recenzního procesu. V součinnosti s redakční radou vyřizuje odvolání autorů proti rozhodnutí recenzentů a jiné stížnosti. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí stati k publikaci je plnou zodpovědností editora.

Povinnosti recenzentů

Recenzent musí být při hodnocení práce objektivní a nesmí zneužívat informace v práci obsažené pro svůj vlastní prospěch. Má právo odmítnout zpracování recenze v případě následujících okolností:

  • rozpoznání identity autora;
  • profesní, finanční či osobní prospěch z přijetí či odmítnutí recenzované stati;
  • zásadní názorové rozpory mezi recenzentem a autorem;
  • spolupráce na projektu, jehož je práce výstupem (v případě rozpoznání identity autora či projektu);
  • blízký profesní či osobní vztah k autorovi či některému členu kolektivu autorů (v případě rozpoznání identity).

Pokud recenzent neodmítne zpracování z výše uvedených důvodů, editor se může důvodně domnívat, že konflikt zájmů nenastává.

Povinnosti redakční rady

Redakční rada se snaží zlepšovat odbornou a formální kvalitu časopisu, podporuje svobodu slova a pluralitu názorů. Vydává instrukce k edičnímu a recenznímu řízení (pokyny pro autory, recenzenty apod.) a dohlíží na dodržování těchto pravidel.