Příspěvky

Online příspěvky

Máte již uživatelské jméno/heslo pro ProInflow?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny autorům

Článek má splňovat následující kritéria:

 1. Dodržovat citační normu APA
 2. Obsahovat strukturovaný abstrakt (v českém i anglickém jazyce)
 3. Ostatní pokyny budou doručeny autorům 

 

Strukturovaný abstrakt

Slouží jako referenční nástroj, měl by oznamovat základní skutečnosti obsažené v dokumentu, neměl by přehánět ani obsahovat materiál, který není v hlavním textu.

Strukturovaný abstrakt je abstrakt se zřetelně označenými částmi umožňující rychlé porozumění obsahu textu.
Maximální délka strukturovaného abstraktu je 250 slov celkem (včetně klíčových slov).

Vyhněte se používání osobních zájmen (př. "tento příspěvek zkoumá…“ je správně, "Zkoumám…“ je nesprávně).

V textu použijte klíčová slova a odborný jazyk, které pomohou potenciálním čtenářům s vyhledáváním článků.

 

Abstrakt strukturujte do 4 podhesel

1. Účel
2. Design/metodologie/přístup
3. Výsledky
4. Originalita/hodnota


Upřesnění obsahu jednotlivých bodů

1. Stručně vyjádřený popis tématu, na které je článek zaměřený a zdůvodnění proč je důležité (úvod do řešeného problému a cíl příspěvku).

Tvrzení zkoumaná studií (např. počáteční hypotéza může sloužit jako tvrzení). Součástí je zařazení příspěvku do konkrétní kategorie článků:

 • Výzkumná studie
 • Odborný článek
 • Koncepční článek
 • Případová studie
 • Přehledová studie
 • Přehled literatury
 • Komentář
2. Popis designu výzkumu, použité metody, výchozího teoretického rámce či paradigmatu. Spolehlivost závěrů v závislosti na designu výzkumu.


3. Zjištění studie s konkrétními detaily. Hlavní námitky a jejich vyvrácení (např. vysvětlení odpůrců). Je-li to vhodné, výsledky jsou doplněny informacemi o omezeních výzkumu, o praktických či o sociálních důsledcích výzkumu.

4. Shrnutí, v čem je příspěvek nový či jinak přínosný. Doporučení autora na základě celkových výsledků výzkumu či studie.

 

Zaškrtávací seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu OpenOffice, Microsoft Word, RTF nebo WordPerfect.
 3. URL odkazy na reference jsou uvedeny všude, kde to bylo možné.
 4. Text má řádkování 1; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva než podtržení (kromě url adres);všechny ilustrace tabulky a obrázky jsou umístěny spíše v textu, než na konci.
 5. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 6. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro Zajištění anonymního recenzního řízení.
 

Prohlášení o soukromí

Jména a e-mailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.