Chci publikovat na ProInflow

Pokyny pro autory

 • Přijímáme texty v českémslovenském nebo anglickém jazyce.
 • Pokyny k formátování textu uvádíme níže. Pokyny upravují především způsoby odkazování a formát seznamu použité literatury.
 • Příspěvky zasílejte elektronicky na e-mail pro@inflow.cz.

Důležité termíny

Pro jarní vydání čísla

 • únor ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
 • duben ⇢ vydání jarního čísla časopisu

Pro podzimní vydání čísla

 • červen ⇢ odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • max. 14 dní po odevzdání ⇢ rozhodnutí o (ne)přijetí článku do recenzního řízení
 • říjen ⇢ vydání podzimního čísla časopisu

Požadavky na příspěvky

Nabízený příspěvek musí obsahovat:

 • název (v českém nebo slovenském a anglickém jazyce),
 • poznámku o autorovi (česky nebo slovensky v rozsahu 250–1000 znaků). V poznámce uveďte své jméno, datum narození, pracoviště, e-mail,
 • klíčová slova (v českém nebo slovenském a anglickém jazyce v rozsahu 3–10 výrazů),
 • seznam použité literatury (norma APA),
 • strukturovaný abstrakt (v českém i anglickém jazyce) – slouží jako referenční nástroj, měl by oznamovat základní skutečnosti obsažené v dokumentu, neměl by přehánět ani obsahovat materiál, který není v hlavním textu. Strukturovaný abstrakt je abstrakt se zřetelně označenými částmi umožňující rychlé porozumění obsahu textu. Maximální délka strukturovaného abstraktu je 250 slov celkem (včetně klíčových slov). Vyhněte se používání osobních zájmen (př. "tento příspěvek zkoumá…" je správně, "Zkoumám…" je nesprávně). V textu použijte klíčová slova a odborný jazyk, které pomohou potenciálním čtenářům s vyhledáváním článků. Abstrakt strukturujte do 4 podhesel:

  1. Účel
  2. Design/metodologie/přístup
  3. Výsledky
  4. Originalita/hodnota

  Upřesnění obsahu jednotlivých bodů:

  1. Stručně vyjádřený popis tématu, na které je článek zaměřený, a
      zdůvodnění, proč je důležité (úvod do řešeného problému a cíl příspěvku).
      Tvrzení zkoumaná studií (např. počáteční hypotéza může sloužit jako
      tvrzení). Součástí je zařazení příspěvku do konkrétní kategorie článků:

  Výzkumná studie (zpráva o výsledcích výzkumu)
  Odborný článek (popis a hodnocení technických produktů, procesů a služeb)
  Koncepční článek (nevychází z výzkumu, ale rozvíjí nějakou hypotézu,
     zahrnuje filozofické diskuze, komparativní studie myšlenek a prací jiných
     autorů)
  Případová studie (hloubková studie případu, popisuje zásahy a zkušenosti
     s organizacemi či právní a další případy)
  Přehledová studie (přehled či historické zkoumání nějakého konceptu,
     techniky či fenoménu)
  Přehled literatury (heuristika zdrojů, komentuje či kritizuje
     literaturu, selektivní bibliografie radící s výběrem zdrojů, úplná,
     systematická či kritická bibliografie popisují vývoj tématu či zkoumající
     různé pohledy)
  Komentář (autorův názor, interpretace, kritika či reakce na kritiku
     dříve vydaného článku) – nerecenzováno

  2. Popis designu výzkumu, použité metody, výchozího teoretického rámce či
      paradigmatu. Spolehlivost závěrů v závislosti na designu výzkumu.

           3. Zjištění studie s konkrétními detaily. Hlavní námitky a jejich
               vyvrácení (např. vysvětlení odpůrců). Je-li to vhodné, výsledky jsou
               doplněny informacemi o omezeních výzkumu, o praktických či o sociálních
               důsledcích výzkumu.

           4. Shrnutí, v čem je příspěvek nový či jinak přínosný. Doporučení autora
               na základě celkových výsledků výzkumu či studie. 

Formátování příspěvku

 • Formátování textu používejte prosím minimálně. Upřednostňujeme text ve fontu Times New Roman, ve velikosti 12 a řádkování 1,5. Kurzívu doporučujeme používat pouze na výjimečné zdůraznění slova či sousloví a nebo na výrazy v cizím jazyce.
 • Odkazování v textu provádějte VŽDY dle pravidel APA normy, tedy: vždy formou roku vydání přímo v textu (Autor, rok vydání).
 • Poznámky pod čarou - pokud jsou důležité, zakomponujte je přímo do textu, pokud jsou pouze doplňkové a pro téma samotné nepodstatné, z textu je vynechejte.
 • Seznam použité literatury řaďte abecedně a formátujte podle normy APA.
 • Obrázky, grafy nebo tabulky v textu opatřete popiskem ve tvaru „Obr. 1 Popisek obrázku“, „Tab. 1 Popisek tabulky“ nebo „Graf 1 Popisek grafu“. Popisky umisťujte vždy pod popisovaný objekt. Pro uveřejnění musí být obrázky, grafy a tabulky zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti. Podle jejich typu pojmenujte přílohy „Obrázek 1“, „Tabulka 1“ nebo „Graf 1“.
  Obrázky použité v textu zasílejte také zvlášť v souborech typu .jpg nebo .png.
 • Přílohy opatřete popisky ve tvaru „Příloha 1 Popisek přílohy“. Netextové přílohy zasílejte jako přílohu e-mailu (ve formátu .jpg nebo .png). Soubory s přílohami pojmenovávejte „Priloha_1.jpg“ atd.
 • Dokumenty můžete zasílat ve formátu .doc.docx.rtf nebo .odt

Copyright

 • Nabídnutím článku k publikaci autoři prohlašují, že jsou nositeli autorských práv k dílu a že článek nebyl dříve publikován. Pokud je k publikaci nabízen již jinde publikovaný příspěvek, je třeba tuto skutečnost uvést – v naprosté většině totiž publikujeme pouze původní příspěvky.
 • Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního vydání. Zároveň je článek licencován pod licencí Creative Commons Uveďte autora. Tato licence umožňuje článek sdílet s podmínkou uvedení autora a prvního vydání v tomto časopise. Licence Creative Commons jsou založeny na autorském právu a patří do skupiny tzv. veřejných licencí.
 • Více informací k uvedené licenci lze nalézt na
  http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/. Obecné informace o Creative Commons jsou dostupné na www.creativecommons.cz.
 • Vaše případné dotazy směřujte na e-mail pro@inflow.cz.