Chci publikovat na ProInflow

Pokyny pro autory

 • Přijímáme texty v českémslovenském nebo anglickém jazyce.
 • Spolu s abstraktem či příspěvkem prosím zašlete i informaci, do které rubriky text nabízíte (zda se jedná o původní článek určený k recenzování, recenzi knihy, zajímavost z oboru atd.).
 • Pokyny k formátování textu uvádíme níže. Pokyny upravují především způsoby odkazování a formát seznamu použité literatury.
 • Příspěvky zasílejte elektronicky na e-mail pro@inflow.cz.
 

Důležité termíny

Pro jarní vydání čísla

 • 25. 11. odevzdání abstraktů článků do recenzované části
 • 15. 2. odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • duben - vydání nového čísla časopisu

Pro podzimní vydání čísla

 • 15. 4. odevzdání abstraktů článků do recenzované části
 • 30. 6. odevzdání plných textů článků do recenzované části
 • říjen - vydání nového čísla časopisu

 

Požadavky na příspěvky

Nabízený příspěvek musí obsahovat:

 • název (v českém nebo slovenském a anglickém jazyce),
 • poznámku o autorovi (česky nebo slovensky v rozsahu 250–1000 znaků). V poznámce uveďte své jméno, datum narození, adresu, e-mail,
 • abstrakt, pokud nabízíte příspěvek do rubriky Původní recenzované statě (v českém nebo slovenském a anglickém jazyce v rozsahu 500–1500 znaků),
 • klíčová slova (v českém nebo slovenském a anglickém jazyce  v rozsahu 3–10 výrazů),
 • seznam použité literatury.
 

Formátování příspěvku

 • Formátování textu používejte prosím minimálně. Upřednostňujeme text ve fontu Times New Roman, ve velikosti 12 a řádkování 1,5. Kurzívu doporučujeme používat pouze na výjimečné zdůraznění slova či sousloví a nebo na výrazy v cizím jazyce.
 • Odkazování v textu provádějte VŽDY prostřednictvím poznámky pod čarou.
 • Seznam použité literatury řaďte abecedně a formátujte podle normy ČSN ISO 690 nebo APA. Podrobnější informace k těmto normám můžete nalézt i s příklady v obecných pravidlech normynebo v popisu citací u jednotlivých druhů dokumentů.
 • Obrázky, grafy nebo tabulky v textu opatřete popiskem ve tvaru „Obr. 1 Popisek obrázku“, „Tab. 1 Popisek tabulky“ nebo „Graf 1 Popisek grafu“. Popisky umisťujte vždy pod popisovaný objekt. Pro uveřejnění musí být obrázky, grafy a tabulky zaslány v dostatečné kvalitě a velikosti. Podle jejich typu pojmenujte přílohy „Obrázek 1“, „Tabulka 1“ nebo „Graf 1“.Obrázky použité v textu zasílejte také zvlášť v souborech typu .jpg nebo .png.
 • Přílohy opatřete popisky ve tvaru „Příloha 1 Popisek přílohy“. Netextové přílohy zasílejte jako přílohu e-mailu (ve formátu .jpg nebo .png). Soubory s přílohami pojmenovávejte „Priloha_1.jpg“ atd.
 • Dokumenty můžete zasílat ve formátu .doc.docx.rtf nebo .odt.
 

Copyright

 • Nabídnutím článku k publikaci autoři prohlašují, že jsou nositeli autorských práv k dílu a že článek nebyl dříve publikován. Pokud je k publikaci nabízen již jinde publikovaný příspěvek, je třeba tuto skutečnost uvést – v naprosté většině totiž publikujeme pouze původní příspěvky.
 • Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního vydání. Zároveň je článek licencován pod licencí Creative Commons Uveďte autora. Tato licence umožňuje článek sdílet s podmínkou uvedení autora a prvního vydání v tomto časopise. Licence Creative Commons jsou založeny na autorském právu a patří do skupiny tzv. veřejných licencí.
 • Více informací k uvedené licenci lze nalézt na http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/. Obecné informace o Creative Commons jsou dostupné na www.creativecommons.cz.
 • Vaše případné dotazy směřujte na e-mail pro@inflow.cz.