O časopisu

ISSN 1212-1509 (print), ISSN 2336-4491 (online)

Slavica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením. Posláním časopisu je rozvoj a kultivace slavistického literárněvědného bádání, vytváření prostoru pro prezentaci nových poznatků i nových metodologických proudů a pro vědeckou prostupnost mezi filologickými a dalšími humanitními obory, to vše v souladu s bohatou tradicí i současnou šířkou a hloubkou záběru brněnské slavistiky.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU) od r. 2008. Vychází dvakrát ročně.

Abstrakty a plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/102863.

Indexace v databázích

Časopis Slavica litteraria je indexován v mezinárodních databázích European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Ulrichʼs web Global Serials Directory a je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 18403.

Historie časopisu

Časopis Slavica litteraria je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná slavistická (X) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series slavica litteraria (X), ISSN 1211-1509, které vycházelo v letech 1998–2007 (již se souběžným názvem Slavica litteraria).

Řada literárněvědná slavistická (X) navázala v r. 1998 na předchozí Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná (D) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series scientiae litterarum, ISSN 0231-7818, který vycházel v letech 1954–1997. 

Kontaktní adresa

SLAVICA LITTERARIA
Ústav slavistiky
Filozofická fakulta MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Ivo Pospíšil, šéfredaktor
E-mail: Ivo.Pospisil@phil.muni.cz