O časopisu

ISSN 1805-918X (print), ISSN 2336-4505 (online)

Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní vědecké práce, především z oblasti archeologie. Témata příspěvků nejsou nijak chronologicky omezena, mohou sahat od paleolitu po novověk. Z geografického hlediska jsou upřednostňovány články týkající se problematiky střední Evropy, v případě metodicky inovativních příspěvků však není tento prostorový rámec závazný. Dále otiskuje práce z příbuzných vědních disciplín (přírodovědných i humanitních), které se zabývají archeologickými prameny, jako jsou např. antropologie, osteologie, archeobotanika, petrografie, religionistika apod. Přijímány jsou i recenze na archeologické publikace a kratší zprávy z dění v oboru.

Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU) od r. 2009. Vychází dvakrát ročně.

Plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115867.

Indexace v databázích

Časopis Studia archaeologica Brunensia je indexován v mezinárodních databázích European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Ulrich's web Global Serials Directory a je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR.

Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR pod č. E 21237.

Historie časopisu

Časopis Studia archaeologica Brunensia navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada archeologická (M) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series archaeologica (M), ISSN 1211-6327, které vycházelo v letech 1996–2012 (od r. 1999 již se souběžným názvem Studia archaeologica Brunensia).

Řada archeologická (M) v roce 1996 navázala na předchozí Řadu archeologicko-klasickou (E) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, která vycházela od roku 1956–1995 a zahrnovala příspěvky z oblasti pravěké, časně historické, středověké a klasické archeologie, dále klasické filologie a dějin starověku.

Plné texty obou předchozích periodik jsou dostupné také v Digitální knihovně FF MU: SPFFBU, řada M: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/108817; SPFFBU, řada E: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/108816.

Kontaktní adresa

Studia archaeologica Brunensia
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Mgr. Petr Dresler, Ph.D., výkonný redaktor
E-mail: dresler@phil.muni.cz

Tel. +420 5 4949 3855