O časopisu

Studia historica Brunensia

ISSN 1803-7429 (print)

ISSN 2336-4513 (online) 

Evidenční číslo MK ČR: E 18710

Studia historica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis. Jeho posláním je zveřejňovat příspěvky z oblasti českých a obecných dějin a také z oblasti pomocných věd historických a z dějin správy. Klade důraz na původnost a originalitu publikovaných příspěvků. Poskytuje prostor k publikování jak etablovaným odborníkům, tak tak také začínajícím autorům na počátku jejich akademické dráhy. 

Časopis vydává Masarykova univerzita (Historický ústav Filozofické fakulty MU). Vychází od r. 2009 dvakrát ročně.

Plné texty studií jsou dostupné online v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na adrese:  https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115304.

Indexace v databázích

Časopis Studia historica Brunensia je zařazen na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Historie časopisu 

Časopis Studia historica Brunensia je pokračováním periodika Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada historická (C) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series historica (C), ISSN 0231-7710, které vycházelo od roku 1954 do roku 2008 a byly v něm zveřejňovány příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín.

Historický ústav FF MU patří k předním historickým pracovištím v ČR. Pedagogicky a badatelsky se zaměřuje na české a obecné (především evropské) dějiny. Personální obsazení ústavu, pracovní výsledky a také bohaté mezinárodní kontakty jsou zárukou vysoké úrovně časopisu.

Kontaktní adresa

Studia historica Brunensia
Historický ústav
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc., výkonný redaktor
E-mail: pbocek@phil.muni.cz
Tel: 549 49 3197