Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie

Petr Koubek, Tomáš Janík

Abstrakt


Studie přináší přehled vybraných výzkumů subjektivních teorií učitelů a identifikuje klíčové koncepty a souvislosti v jejich rámci tematizované – zejména vztah kvality subjektivních teorií učitelů, kvality výuky a profesního rozvoje učitelů. Studie se zaměřuje na výzkumy, které metodologicky navázaly na výzkumné programy zaměřené na subjektivní teorie učitelů z přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. V některých z nich se ukazuje, že roz pory mezi myšlením a jednáním učitelů mohou být z části vysvětleny určitými psychickými fenomény, například učiteli vnímanou zátěží nebo vlastní vnímanou účinností učitelů (self-efficacy; sebeúčinností). Studie naznačuje příležitosti, ale i otázky spojené s eventuálním využitím poznatků výzkumu tohoto tématu za účelem změnu myšlení a jednání učitelů v rámci pedagogického výzkumu, profesní podpory a dalšího vzdělávání učitelů v ČR.

Klíčová slova


subjektivní teorie učitelů; kvalita výuky; kognice řídící jednání učitelů; moudrost praxe; další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj

Celý článek:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Dann, H. D. (1994). Pädagogisches Verstehen: Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrkräften. In K. Reusser & M. Reusser-Weyeneth (Hrsg.), Verstehen. Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe (s. 163–182). Bern: Verlag Hans Huber (Psychologie-Forschung).

Dann, H. D., Diegritz, T., & Rosenbusch. H. S. (Eds.). (1999). Gruppenunterricht im Schulalltag: Realität und Chancen. Erlangen: Universitätsbibiothek Erlangen-Nürnberg.

Dann, H. D., & Humpert, W. (2002). Das Konstanzer Trainingsmodell (KTM) – Grundlagen und neue Entwicklungen. Zeitschrift für Pädagogik, 48(2), 215–226.

Dann, H. D., Tennstädt, K. C., Humpert, W., & Krause, F. (1987). Subjektive Theorien und erfolgreiches Handeln von Lehrer/-innen. Unterrichtswissenschaft, 15(3), 306–320.

Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J., & Scheele, B. (1988). Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien: Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke.

Haag, L. (2000). Die Identifizierung einer 'Handschrift' Subjektiver Theorien – Ein Weg der Transformation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Empirische Pädagogik, 14(2), 111–129.

Haag, L., & Mischo, C. (2003). Besser Unterrichten durch die Auseinandersetzung mit fremden Subjektiven Theorien. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 35(1), 37–48.

Humpert, W., & Dann, H. D. (1988). Das Beobachtungssystem BAVIS. Ein Beobachtungsverfahren zur Analyse von aggressionsbezogenen Interaktionen im Schulunterricht. Göttingen: Hogrefe.

Janík, T. (2005). Zkoumání subjektivních teorií pomocí techniky strukturování konceptů (SLT). Pedagogická revue, 57(5), 477–496.

Janík, T. (2007). Cílová orientace ve výuce fyziky: Exkurz do subjektivních teorií učitelů. Pedagogická orientace, 17(1), 12–33.

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. | DOI 10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V… Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Leuchter, M., Pauli, Ch., Reusser, K., & Lipowsky, F. (2006). Unterrichtsbezogene Überzeugungen und handlungsleitende Kognitionen von Lehrpersonen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9(4), 562–579. | DOI 10.1007/s11618-006-0168-z

Linsner, M. (2010). Prototypische Routinen von Lehrkräften im Umgang mit Unterrichtseinstiegen, Experimenten und Schülervorstellungenim Biologieunterricht (Disertační práce). Duisburg-Essen: Universität Duisburg-Essen.

Mandl, H., & Huber, G. L. (1983). Subjektive Theorien von Lehrern. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 30(2), 98–112.

Mareš. J. (2013a). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Mareš, J. (2013b). Přehledové studie: Jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4). 427–454. | DOI 10.5817/PedOr2013-4-427

Mareš, J., Slavík, J, Svatoš, T., & Švec, V. (1996). Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Müller, C. T. (2004). Subjektive Theorien und handlungsleitende Kognitionen von Lehrern als Determinanten schulischer Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht. Berlin: Logos Verlag.

Neubauer, W. (1983). Dimensionale Struktur der impliziter Führungstheorie bei Lehrern und Lehrerstudenten. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 30(3), 183–191.

Patry, L. L., Schwetz, H., & Gastager, A. (2000). Wissen und Handeln. Lehrerinnen und Lehrer verändern ihren Mathematikunterrich. Bildung und Erziehung, 53(3), 271–286.

Pauli, C., & Reusser, K. (2003). Unterrichtsskripts im schweizerischen und im deutschen Mathematikunterricht. Unterrichtswissenschaft, 31(3), 238–272.

Porubský, Š. (2007). Skúmanie subjektívnej teorie učitelky. In Š. Porubský, Učiteľ – diskurs – žiak. Osobnostno-sociálny model primárnej edukácie (s. 100–134). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela.

Schön, D. (1987). Educating the Reflective Practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Seebauer, R. (2007). Proměny subjektivních teorií u studentů učitelství od začátku studia do konce čtvrtého semestru. Pedagogická orientace, 17(3), 53–65.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Reasercher, 15(2), 4–14. | DOI 10.3102/0013189X015002004

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. | DOI 10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Staub, F. C., & Stern, D. E. (2002). The nature of teachers' pedagogical content beliefs matters for students' achievement gains: Quasi-experimental evidence from elementary mathematics. Journal of Educational Psychology, 94(I. 2), 344–355. | DOI 10.1037/0022-0663.94.2.344

Wahl, D. (1991). Handeln unter Druck. Der weite Weg vom Wissen zum Handeln bei Lehrern, Hochschullehrern und Erwachsenenbildnern. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.
 


Časopis Ústavu pedagogických věd FF MU.

Výkonná redakce: Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová, Martin Sedláček, Karla Brücknerová, Petr Hlaďo.

Redakční rada: Milan Pol (předseda redakční rady), Gunnar Berg, Michael Bottery, Hana Cervinkova, Theo van Dellen, Eve Eisenschmidt, Peter Gavora, Yin Cheong Cheng, Miloš Kučera, Adam Lefstein, Sami Lehesvuori, Jan Mareš, Jiří Mareš, Jiří Němec, Angelika Paseka, Jana Poláchová Vašťatková, Milada Rabušicová, Alina Reznitskaya, Michael Schratz, Martin Strouhal, Petr Svojanovský, António Teodoro, Tony Townsend, Anita Trnavčevič, Jan Vanhoof, Arnošt Veselý, Kateřina Vlčková, Eliška Walterová.

Časopis vydává čtyři čísla ročně.

ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online)